Geobezpieczeństwo dla Mazowsza

Czy Mazowsze jest bezpieczne? Nie grożą nam powodzie, osuwiska i skażenie środowiska? Na te pytania odpowiadali geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

 

 


W dniu 12 kwietnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyła się konferencja Geobezpieczeństwo dla Mazowsza, zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

Patronat nad konferencją objęli Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki oraz Henryk Jacek Jezierski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju.

 


Za stołem prezydialnym zasiedli (od lewej) Ireneusz Kawałek radca ministra w MSWiA, Krzysztof Dąbrowski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego UW, Jacek Kozłowski wojewoda mazowiecki, Jerzy Nawrocki – dyrektor PIG-PIB oraz Henryk Jacek Jezierski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (Leszek Karwowski – prezes i Robert Kęsy – dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych), Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (Leszek Bagiński – dyrektor i Małgorzata Badowska – zastępca dyrektora) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Aleksandra Atłowska.

W konferencji udział wzięło około 140 osób - przede wszystkim adresaci konferencji, a więc przedstawiciele 38 urzędów powiatowych województwa mazowieckiego: starostowie, geolodzy powiatowi, naczelnicy wydziałów bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich, dyrektorzy i inspektorzy wydziałów rolnictwa i środowiska.

Sala konferencyjna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wypełniona była po brzegi

 

Już przed wejściem do gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego można było zauważyć, że tematyka spotkania będzie dotyczyć geologii. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego zaprezentowali na skwerze przed wejściem sprzęt do tomografii elektrooporowej – bezinwazyjnej, taniej i szybkiej metody oceny stanu wałów przeciwpowodziowych. W maju 2010 r. sprzęt ten był wykorzystywany przez pracowników PIG do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych w Łomiankach i w Warszawie. W holu urzędu można było podziwiać wystawę pt. "Warszawa na mapach Państwowego Instytutu Geologicznego", na której prezentowane były mapy geologiczne Warszawy.

 


Sesję referatową poprzedziła konferencja prasowa, na której wojewoda mazowiecki – Jacek Kozłowski i dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Jerzy Nawrocki podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom naturalnym. Była to również szczególna okazja do przekazania wojewodzie mazowieckiemu daru od Instytutu – 250 arkuszy  geologicznych map Polski

W recepcji Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawiciele powiatów otrzymali po 2 arkusze Mapy geośrodowiskowej Polski (MGśP) – każdy mógł odebrać arkusze swojego powiatu. Są to plansza A i plansza B Mapy geośrodowiskowej Polski (MGśP). Plansza A zawiera 4 warstwy tematyczne - złoża kopalin, wody, warunki podłoża, ochrona środowiska. Plansza B obrazuje geochemię środowiska i składowanie odpadów. Są to najnowsze arkusze Mapy geośrodowiskowej Polski (MGśP) - realizacja arkuszy województwa mazowieckiego została zakończona w marcu 2011 r.

Po wystąpieniach Jacka Kozłowskiego - wojewody mazowieckiego, Henryka Jacka Jezierskiego – głównego geologa kraju oraz Jerzego Nawrockiego – dyrektora PIG-PIB rozpoczęła się prezentacja referatów.


{slide=Program konferencji}

10.50 – 11.10
O środowisku naturalnym wiemy prawie wszystko – zasoby informacji Państwowego Instytutu Geologicznego
Marek Graniczny, Zastępca Dyrektora PIG-PIB, Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej


11.10 – 11.25
Rejestr terenów zagrożonych osuwiskami – obowiązek i rozsądek
Dariusz Grabowski, Zakład Geologii Środowiskowej, PIG-PIB

 

11.25 – 11.45
Geologiczne wsparcie dla zarządzania kryzysowego i planowania przestrzennego – podtopienia, osuwiska

Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Laboratorium Hydrogeologiczne i Geologiczno-Inżynierskie, PIG-PIB


11.45 – 12.00
Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 r.
Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

12.00 – 12.30 PRZERWA


12.30 – 12.50
W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza

Małgorzata Woźnicka, Dyrektor ds. Gospodarowania Wodami Podziemnymi, PIG-PIB

 

12.50 – 13.00
Serwis internetowy „Geologia Samorządowa" – wspólna platforma porozumienia

Kamilla Olejniczak, Zakład Geologii Środowiskowej, PIG-PIB

 

13.00 – 13.20
Wymiana informacji o zasobach środowiska naturalnego – współpraca administracji samorządowej z państwową służbą geologiczną i państwową służbą hydrogeologiczną

Marcin Szuflicki, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, PIG-PIB

 

13.20 – 13.30
Czy na Mazowszu mamy szanse na złoża węglowodorów?
Hubert Kiersnowski, Zakład Kartografii Geologicznej Struktur Wgłębnych, PIG-PIB

 

13.30 – 14.10
Jak interpretować akty prawne Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego
Leszek Bagiński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska


DYSKUSJA - Moderator: Marek Graniczny
- Wręczenie certyfikatów udziału w konferencji

Zakończenie konferencji o godzinie 15.30.

{/slide}

 

W przerwie między wystąpieniami oraz po konferencji zainteresowani mogli skorzystać z Pokoju ekspertów, w którym specjaliści z państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej przedstawiali zasoby baz danych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny.
Zgromadzeni goście i prelegenci zgodnie potwierdzili, że wymiana doświadczeń specjalistów z przedstawicielami powiatów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej ochrony Mazowsza przed geozagrożeniami i deklarowali chęć dalszej współpracy.
 

audio Zapis audio z konferencji prasowej (7.34 MB)

pdf  Geobezpieczeństwo dla Mazowsza - folder Państwowego Instytutu Geologicznego (5.37 MB)

pdf  Bezpieczeństwo powodziowe – uwzględniajmy geologię! - informacja prasowa (205.33 kB)

 

Prezentacje do pobrania:

pdf
pdf  O środowisku naturalnym wiemy prawie wszystko - zasoby informacji PIG-PIB (10.15 MB)
pdf  Rejestr terenów zagrożonych osuwiskami - obowiązek i rozsądek (5.8 MB)
pdf pdf Geologiczne wsparcie dla zarządzania kryzysowego i planowania przestrzennego - podtopienia, osuwiska (5.21 MB)
pdf  Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu - doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 r. (2.07 MB)
pdf  W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza (3.01 MB)
pdf  Wymiana informacji o zasobach środowiska naturalnego - współpraca adm. samorządowej z PSG i PSH (2.01 MB)


tekst Anna Bagińska
zdjęcia Barbara Ruszkiewicz