BADANIA PODSTAWOWE


Kierunki badań


Badania podstawowe, podejmowane w celu poznania świata, nie zaś osiągnięcia korzyści materialnych, w dziedzinie geologii są ukierunkowane na odtworzenie historii naszej planety i zrozumienie przyczyn i skutków zachodzących na niej procesów. W Państwowym Instytucie Geologicznym koncentrują się one na rozpoznaniu budowy geologicznej Polski, a dzięki rozwojowi specjalistycznych metod badawczych sięgają coraz dalej w przeszłość i w głąb Ziemi.

 

Prowadzimy badania sedymentologiczne i stratygraficzne

 • Badamy środowiska sedymentacyjne skał występujących na obszarze Polski i Europy, zarówno na powierzchni ziemi, jak i głęboko pod nią
 • Za pomocą badań makrofaunistycznych, makroflorystycznych, mikro- i makroplaeontologicznych oraz palinologicznych określamy wiek skał
 • Tworzymy podziały litostratygraficzne stratygrafii sekwencyjnej
 • W celu rozpoznania regionalnej wgłębnej budowy geologicznej Polski i Europy dokonujemy korelacji profili otworów wiertniczych
 • Odtwarzamy zmiany układu lądów i mórz w minionych epokach geologicznych, ukształtowanie powierzchni dawnych kontynentów, układ sieci rzecznych i paleobatymetrię mórz i oceanów oraz historię warunków życia na Ziemi

Rekonstruujemy strukturę pokrywy osadowej i skorupy ziemskiej na obszarze Polski

 • Odtwarzamy sekwencję zdarzeń tektonicznych na podstawie analizy strukturalnej w odsłonięciach powierzchniowych i otworach wiertniczych
 • Charakteryzujemy geometrię struktur tektonicznych, anizotropię szczelinowatości w sąsiedztwie otworów wiertniczych, w obrębie złóż i regionów
 • Mierzymy i analizujemy rozkład współczesnych naprężeń tektonicznych

Za pomocą metod geofizycznych rozpoznajemy wgłębną budowę geologiczną Polski

 • Wykonujemy interpretację danych sejsmicznych, która pozwala opisać geometrię układu warstw, a także zlokalizować i określić przebieg nieciągłości tektonicznych w głębi Ziemi
 • Przeprowadzamy kompleksową interpretację grawimetryczno-magnetyczną, zarówno jakościową, jak i ilościową
 • Wykonujemy pomiary i analizę przewodności cieplnej skał
 • Interpretujemy wyniki pomiarów geofizyki otworowej
 • W Laboratorium Paleomagnetycznym prowadzimy badania, za pomocą których możemy określać kierunki namagnesowania skały, a pośrednio wiek jego pozyskania
 • Wykonujemy pomiary podatności magnetycznej i jej anizotropii, na podstawie których opisujemy warunki środowiskowe i klimatyczne towarzyszące powstawaniu skały
 • Wykonujemy badania elektrooporowe wspomagające badania hydrogeologiczne i geotechniczne, a także płytką kartografię geologiczną

Prowadzimy specjalistyczne badania minerałów i skał

 • Budowę, skład i genezę minerałów i skał rozpoznajemy za pomocą tradycyjnych metod mikroskopowych oraz metod specjalistycznych, jakimi są: mikroskopia elektronowa wraz z mikroanalizą rentgenowską, katodoluminescencja i badania inkluzji fluidalnych
 • Wyniki prowadzonych przez nas badań mineralogiczno-petrograficznych służą rozwiązywaniu zagadnień tektonicznych, sedymentologicznych i geofizycznych, a także z zakresu geologii złożowej, regionalnej i wulkanologii
 • Badamy próbki geologiczne (skały, rudy i minerały), środowiskowe (gleby, osady, odpady, produkty organiczne stałe), przemysłowe (kamienie budowlane i drogowe, surowce przemysłu chemicznego, ceramicznego, hutniczego i szklarskiego) oraz archeologiczne

Odtwarzamy historię życia na Ziemi

 • Prowadzimy badania morfologiczne i systematyczne mikrofauny (otwornic, małżoraczków oraz konodontów), która jest kluczem do badań biostratygraficznych i paleośrodowiskowych
 • Analizujemy ewolucję bezkręgowców (amonitowatych, mszywiołów i graptolitów), służących za wskaźnik zmian paleośrodowiskowych i klimatycznych
 • Badamy dewońskie ryby pancerne, tropy tetrapodów i dinozaurów - ogniwa w ewolucji kręgowców
 • Wykonujemy analizy palinologiczne osadów paleogeńskich i neogeńskich

Rekonstruujemy przebieg zdarzeń w najmłodszych epokach geologicznych – plejstocenie i holocenie

 • Wyznaczamy zasięgi zlodowaceń i układ dawnej sieci rzecznej
 • Modelujemy zmiany w środowiskach sedymentacyjnych, zmiany klimatyczne oraz wpływ człowieka na środowisko naturalne
 • Prowadzimy badania paleobotaniczne paleogeńskich i neogeńskich osadów jeziornych