BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Kierunki badań

 

Od początku działalności Państwowego Instytutu Geologicznego, od roku 1919 jednym z głównych zadań tej instytucji było geologiczne rozpoznanie kraju w celu dostarczenia informacji o zasobach surowców mineralnych. Owocem tych badań, prowadzonych przez kilka pokoleń geologów, stały się odkrycia najcenniejszych polskich złóż. W ostatnich latach w odpowiedzi na zapotrzebowanie gospodarki krajowej rozpoznanie surowcowe zostało ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

 

Prowadzimy poszukiwania i weryfikujemy zasoby złóż surowców energetycznych

 • Rozpoznajemy, dokumentujemy i weryfikujemy zasoby węgla brunatnego i kamiennego
 • Opracowujemy nowe kryteria kwalifikacji zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w odniesieniu do standardów rynku międzynarodowego i programu restrukturyzacji górnictwa węglowego w Polsce
 • Oceniamy geologiczne warunki występowania złóż węgla kamiennego i brunatnego oraz możliwości zagospodarowania ich z zastosowaniem nowoczesnych, czystych technologii, zwłaszcza podziemnego zgazowania i upłynniania
 • Rozwijamy metodykę poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Wytyczamy obszary potencjalnie zawierające niekonwencjonalne złoża węglowodorów gazowych, tj. gazu ziemnego w łupkach, gazu ziemnego zamkniętego i metanu w pokładach węgla
 • Prowadzimy ewidencję krajowych złóż surowców energetycznych i analizujemy tendencje na rynkach światowych

Uczestniczymy we wdrażaniu energetyki jądrowej

 • Badamy geologiczne i środowiskowe uwarunkowania lokalizacji elektrowni jądrowych, uwzględniając: zagrożenia powodowane przez ruchy sejsmiczne, warunki geologiczno-inżynierskie, dostęp do zasobów wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów i uwarunkowania środowiskowe – w tym tempo i kierunki migracji skażenia w przypadku awarii
 • Wyznaczamy tereny nadające się do lokalizacji składowisk odpadów radioaktywnych
 • Oceniamy możliwości pozyskiwania uranu ze złóż krajowych i importowania go z innych państw

Oceniamy możliwości korzystania z energii geotermalnej i innych źródeł energii odnawialnej

 • Badamy potencjał geotermalny naszego kraju i tworzymy mapy oraz modele termiczne
 • Wyznaczamy lokalizację ujęć wód termalnych i opracowujemy wytyczne odnośnie wdrażania geotermii średnio- i niskotemperaturowej (w tym geotermii niskiej entalpii) oraz pozyskiwania energii z suchych gorących skał
 • Wykonujemy analizy geologiczno-środowiskowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych
 • Oceniamy możliwości pozyskiwania metanu ze składowisk odpadów

Badamy perspektywy magazynowania paliw w strukturach geologicznych

 • Oceniamy przydatność struktur geologicznych do tworzenia w nich strategicznych magazynów paliw płynnych i gazowych, o pojemności umożliwiającej zgromadzenie wielomiesięcznych rezerw tych surowców
 • Projektujemy rozmieszczenie magazynów w strukturach geologicznych, ich kubaturę i warunki eksploatacji
 • Opracowujemy wytyczne monitoringu magazynów

Analizujemy utylitarne i środowiskowe aspekty gospodarki surowcowej

 • Oceniamy wpływ eksploatacji surowców energetycznych na środowisko przyrodnicze i projektujemy rekultywację obszarów pogórniczych
 • Działamy na rzecz ochrony złóż kopalin energetycznych poprzez określanie obszarów perspektywicznych występowania kopalin i dostarczanie administracji państwowej opracowań i wytycznych do prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej
 • Wykonujemy analizy opłacalności eksploatacji złóż