BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA


Kierunki badań

 

Bezpieczeństwo inwestycji infrastrukturalnych zależy od prawidłowego rozpoznania licznych czynników naturalnych i antropogenicznych, mających wpływ na geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia i eksploatacji obiektów budowlanych. W tej dziedzinie badań posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Obecnie uczestniczymy w wyznaczaniu lokalizacji budowy elektrowni jądrowej i składowisk odpadów promieniotwórczych, w projektowaniu podziemnych magazynów do przechowywania paliw płynnych i gazowych oraz sekwestracji CO2, a także w określaniu warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż autostrady A1. Dysponujemy własnym laboratorium geologiczno-inżynierskim oraz aparaturą do badań hydrogeologicznych i geofizycznych.

 

Określamy właściwości podłoża budowlanego

 • Rozpoznajemy warunki geologiczno-inżynierskie do celów planowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych

   - Badamy właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów
   - Oceniamy warunki wodne terenu
   - Rozpoznajemy stan naprężeń podłoża

 • W gruntach przeznaczonych pod budownictwo oznaczamy: zawartość metali ciężkich, pierwiastków promieniotwórczych, związków ropopochodnych i wielu innych substancji toksycznych dla organizmów żywych

Oceniamy zagrożenia powodowane przez procesy geodynamiczne

 • Osuwiska
 • Osiadanie gruntu
 • Abrazję brzegu morskiego
 • Ruchy neotektoniczne
 • Trzęsienia ziemi

Rozpoznajemy warunki hydrogeologiczne i zagrożenia powodowane przez wzrost poziomu wód

 • Określamy cechy poziomów wodonośnych i właściwości wód podziemnych
 • Wyznaczamy obszary narażone na podtopienia
 • Oceniamy stan wałów przeciwpowodziowych

Rozpoznajemy warunki geologiczno-środowiskowe w celu wyznaczenia lokalizacji składowisk odpadów

 • Wytyczamy obszary występowania w strefie przypowierzchniowej naturalnej warstwy izolacyjnej osadów nieprzepuszczalnych
 • Badamy właściwości gruntów do budowy składowisk odpadów
 • Oceniamy ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do gleb, gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych
 • Analizujemy uwarunkowania morfologiczne, przyrodnicze, prawne, jak i wynikające z form użytkowania i planów zagospodarowania terenu

Badamy i wskazujemy możliwości bezpiecznej sekwestracji CO2 w strukturach geologicznych

 • Analizujemy opcje geologicznego składowania CO2 w solankowych poziomach wodonośnych, w złożach węglowodorów (z możliwością wspomagania ich wydobycia) i w głębokich nieeksploatowanych pokładach węgla (z możliwością odzysku metanu)
 • Lokalizację podziemnych składowisk CO2 typujemy na podstawie kryteriów geologicznych, oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwa
 • Opracowujemy program monitoringu podziemnych składowisk CO2

Projektujemy podziemne magazyny do przechowywania paliw płynnych i gazowych

 • Oceniamy przydatność struktur geologicznych do tworzenia w nich strategicznych magazynów paliw płynnych i gazowych, o pojemności umożliwiającej zgromadzenie wielomiesięcznych rezerw tych surowców
 • Projektujemy rozmieszczenie magazynów w strukturach geologicznych, ich kubaturę i warunki eksploatacji
 • Opracowujemy wytyczne monitoringu magazynów