ENERGIA I KLIMAT

Kierunki badań


 Od zarania dziejów rozwojowi życia na naszej planecie nieustannie towarzyszyły cykliczne zmiany klimatu. Powodowały one znaczne przekształcenia ekosystemów, nieraz masowe wymieranie organizmów, a w czasach historycznych przyczyniały się do upadków cywilizacji. Prowadzone przez nas badania przyczyn i skutków zmian klimatycznych, zarówno odległych w czasie, jak i nam współczesnych, umożliwiają prognozę powodowanych przez nie zagrożeń. W najbliższych latach planujemy stworzyć zintegrowany system monitoringu zagrożeń antropogenicznych i geogenicznych, który obejmie niezwykle istotny ze względu na badania klimatyczne monitoring zawartości CO2 w atmosferze, a także monitoring składowisk CO2 w strukturach geologicznych.

Działamy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Badamy i wskazujemy możliwości sekwestracji CO2 w strukturach geologicznych

 • Analizujemy opcje geologicznego składowania CO2 w solankowych poziomach wodonośnych, w złożach węglowodorów (z możliwością wspomagania ich wydobycia) i w głębokich nieeksploatowanych pokładach węgla (z możliwością odzysku metanu)
 • Lokalizację podziemnych składowisk CO2 typujemy na podstawie kryteriów geologicznych, oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwa
 • Opracowujemy program monitoringu podziemnych składowisk CO2

 

Uczestniczymy we wdrażaniu energetyki jądrowej

 • Badamy geologiczne i środowiskowe uwarunkowania lokalizacji elektrowni jądrowych, uwzględniając: zagrożenia powodowane przez ruchy sejsmiczne, warunki geologiczno-inżynierskie, dostęp do zasobów wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów i uwarunkowania środowiskowe – w tym tempo i kierunki migracji skażenia w przypadku awarii
 • Oceniamy możliwości pozyskiwania uranu ze złóż krajowych i importowania go z innych państw

 

Oceniamy możliwości korzystania z energii geotermalnej i innych źródeł energii odnawialnej

 • Badamy potencjał geotermalny naszego kraju i tworzymy mapy oraz modele termiczne
 • Wyznaczamy lokalizacje ujęć wód termalnych i opracowujemy wytyczne odnośnie wdrażania geotermii średnio- i niskotemperaturowej (w tym geotermii niskiej entalpii) oraz pozyskiwania energii z suchych gorących skał
 • Wykonujemy analizy geologiczno-środowiskowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych
 • Oceniamy możliwości pozyskiwania metanu ze składowisk odpadów

Odtwarzamy przebieg zmian klimatycznych w przeszłości geologicznej Ziemi

 • Tworzymy modele zmian klimatycznych zachodzących w ciągu ostatnich 200, 2000 i 20 000 lat
 • Odtwarzamy zmiany poziomu Bałtyku w ciągu ostatnich 10 000 lat i oceniamy zagrożenia wynikające z podniesienia się poziomu morza na skutek globalnego ocieplenia – wyznaczamy obszary narażone na podtopienia i użytkowe poziomy wodonośne zagrożone ingresją wód słonych

Oceniamy wrażliwość środowiska naturalnego na zmiany klimatyczne – analizujemy zagrożenia

 • Monitorujemy stan wód podziemnych i prognozujemy zagrożenia powodowane zarówno przez długotrwałe susze, jak i nadmierne zasilanie ich przez wody opadowe, m.in. wyznaczamy obszary narażone na podtopienia, określamy lokalizację prawdopodobnej ingresji zanieczyszczeń, w tym wód powodziowych, do użytkowych poziomów wodonośnych
 • Dokumentujemy obszary, na których zachodzi erozja i stepowienie gleb
 • Badamy przebieg erozji wybrzeża Morza Bałtyckiego i zależność tempa tego procesu od budowy geologicznej strefy brzegowej
 • Monitorujemy zagrożenia osuwiskowe, które wzrastają na skutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu