GEOLOGIA A ZDROWIE


Kierunki badań

Zadaniem współczesnej geologii jest nie tylko odkrywanie historii naszej planety i udostępnianie wiedzy o zasobach surowców mineralnych, ale także kompleksowe rozpoznawanie stanu i mechanizmów funkcjonowania licznych elementów środowiska naturalnego, od których zależą warunki życia i zdrowie ludzi. W tym celu:

 

Badamy stan środowiska przyrodniczego i obecność w nim substancji toksycznych dla organizmów żywych

 • Badamy naturalne tło geochemiczne gleb oraz ich skażenie w wyniku działalności człowieka
 • Prowadzimy badania geochemiczne wód powierzchniowych, gleb i gruntów oraz osadów wodnych rzek i jezior
 • Monitorujemy środowisko gruntowo-wodne w rejonie obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego, takich jak: zakłady przemysłowe, magazyny paliw, lotniska, bazy transportowe, jednostki wojskowe
 • Projektujemy i nadzorujemy rekultywację terenów zdegradowanych - poprzemysłowych i pogórniczych
 • Badamy wpływ składowisk odpadów na środowisko przyrodnicze i opracowujemy propozycje geologicznych warunków składowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i promieniotwórczych 
 • Oceniamy skażenie gleb, roślin, wód i budynków przez pierwiastki promieniotwórcze – cez, rad, uran

Oznaczamy:

Pierwiastki śladowe i główne — arsen, antymon, bar, chrom, cynę, cynk, fosfor, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, siarkę, sód, srebro, stront, tal, wapń, wanad, węgiel organiczny, żelazo

Pierwiastki promieniotwórcze – cez, rad i uran

Szkodliwe związki organiczne — wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wybrane kongenery polichlorowanych bifenyli oraz wybrane pestycydy chloroorganiczne

 

Monitorujemy i chronimy zasoby wód podziemnych – źródło wody pitnej dla ponad połowy Polaków

 • Rozpoznajemy warunki hydrogeologiczne i zasoby wód podziemnych na obszarze całego kraju
 • Szacujemy stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych – określamy rezerwy i wyznaczamy obszary deficytowe
 • Oceniamy stan chemiczny wód podziemnych, w tym wód mineralnych, leczniczych i termalnych
 • Analizujemy i oceniamy oddziaływanie antropogeniczne na wody podziemne i powstałe w ich wyniku zmiany w ekosystemach zależnych od wód podziemnych
 • Na terenie całego kraju prowadzimy monitoring poziomu zwierciadła wody i chemizmu użytkowych poziomów wodonośnych i tworzymy lokalne sieci monitoringu wód podziemnych w rejonach obiektów silnie oddziałujących na wody podziemne, takich jak: kopalnie, zakłady przemysłowe, magazyny paliw itp.
 • Oceniamy niebezpieczeństwo zanieczyszczenia obszarów zasilania i ujęć wód podziemnych na skutek przedostania się do nich skażonych wód powierzchniowych, w tym powodziowych
 • Prognozujemy skutki wzrostu poziomu Morza Bałtyckiego i ryzyko ingresji wód słonych do użytkowych poziomów wodonośnych

Rozpoznajemy kopaliny i wody mineralne o walorach zdrowotnych

 • Prowadzimy poszukiwania i bilans złóż surowców wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, takich jak: węgiel, torf, borowiny
 • Oceniamy zasoby i skład chemiczny stosowanych w lecznictwie wód mineralnych
 • Dokumentujemy zasoby surowców skalnych i ceramicznych – zdrowych, ekologicznych materiałów do budowy domów i dekoracji ich wnętrz

Badamy georóżnorodność naszego kraju i potencjał geoturystyczny jego regionów

 • Wyznaczamy cenne pod względem naukowym i edukacyjnym geologiczne i geomorfologiczne stanowiska przyrody nieożywionej
 • Projektujemy geoparki, ścieżki i stanowiska geologiczne