Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza stabilności składu chemicznego wód siarczkowych ze źródeł Ponidzia Krajowy 2014 2016
Budowa geologiczna i charakterystyka węgla brunatnego złoża„ Złoczew” w świetle alternatywnych możliwości jego wykorzystania Krajowy 2015 2018
Jedno- i dwuwymiarowe modelowania subsydencji, termicznego przeobrażenia materii organicznej oraz generowania węglowodorów na obszarze zachodniej części basenu bałtyckiego Krajowy 2014 2016
Porównanie typów materii organicznej paleozoiku syneklizy perybałtyckiej, syneklizy podlaskiej, obszaru lubelskiego oraz monokliny przedsudeckiej Krajowy 2014 2016
Opracowanie metodyki wizualizacji danych geologicznych na wybranych przykładach kier lodowcowych Krajowy 2014 2016
Zmiany paleoklimatu i paleośrodowiska w interglacjale mazowieckim (Holsteinian) w E Polsce na podstawie multidyscyplinarnych badań paleobotanicznych, sedymentologicznych i izotopowych Krajowy 2015 2018
Geneza mikrokonkrecji syderytowych z holoceńskich osadów rzeki Guadiana (Portugalia) w oparciu o analizę udziałów izotopów stabilnych tlenu, węgla i siarki oraz analizę pierwiastków ziem rzadkich w mikroobszarach, z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP Międzynarodowy 2015 2018
Studium petrologiczno-geochemiczne masywu karbonatytowego Catanda, SW Angola Krajowy 2014 2016
Opracowanie numerycznego modelu przestrzennego Półwyspu Helskiego na podstawie aktualnej powierzchni morfometrycznej i paleopowierzchni depozycyjnej Krajowy 2015 2018
Genetyczne, geologiczne i morfologiczne rozpoznanie struktury kolistej Kościerzyny Krajowy 2015 2018