Zintegrowany System Informatyczny PIG-PIB

ZSI PIG-PIB, czyli zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie systemy PIG-PIB istniejące i planowane w którym planowanie i  utrzymanie systemu odbywa się za pomocą sprawdzonych metod i dobrych praktyk obejmujących zarządzanie projektami i portfelem projektów (zgodnie z metodyką PRINCE2) zarządzanie architekturą korporacyjną (zgodnie ze standardami TOGAF 9), zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania oraz zarządzanie usługami (zgodnie ze standardami ITIL).

Aktualne pierwszy etap projektu (2013-2015) realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA” i obejmuje:

·         wdrożenie zarządzania projektami i portfelem projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2 2009,

·         wdrożenie zarządzania architekturą korporacyjną w oparciu o elementy metodyki TOGAF,

·         wdrożenie zarządzania usługami w oparciu o elementy ITIL,

·         wdrożenie zarządzania wytwarzania oprogramowania,

·         opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem (PN-ISO/IEC 27001),

·         opracowanie strategii integracji systemów dziedzinowych i koncepcji ZSI,

·         budowę systemu ZSI w oparciu o potrzeby biznesowe wraz z uruchomieniem dwóch e-usług z obszarów PSH i PSG,

·         rozbudowę centrum przetwarzania danych oraz budowę sieci korporacyjnej i infrastruktury serwerowej ZSI.

 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia informatycznego niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań służb geologicznych określonych w Prawie geologicznym i górniczym, realizowanie zadań PIG-PIB nakładanych przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy i rozporządzenia dotyczące informatyzacji podmiotów publicznych.

 

Utrzymanie i dalszy rozwój ZSI przewidziany jest w ramach wstępnie zatwierdzonego do realizacji przez Ministerstwo Środowiska projektu pn. „Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI PIG-PIB)” do realizacji w latach 2015-2019. Projekt jest dofinansowany w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 897/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D).