W dniach 23-25 września 2011 r. odbył się w Żaganiu coroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - tym razem pod hasłem „Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska".
Miejscem obrad był barokowy Pałac Książęcy w Żaganiu, otoczony zabytkowym parkiem. Otwarcia zjazdu dokonali prof. Andrzej Żelaźniewicz, prof. Adam Gasiński oraz Burmistrz  Żagania p. Sławomir Kowal.

 

palac

Pałac Książęcy w Żaganiu. Miejsce obrad Zjazdu PTG


Pierwszy dzień zazdu wypełniła sesja referatowa, której poranna część, prowadzona przez prof. P. Karnkowskiego oraz prof. W. Mizerskiego, poświęcona była aktualnym problemom budowy geologicznej formacji mezozoicznych i kenozoicznych regionu dolnośląskiego. Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia związane z badaniami stratygraficznymi mezozoiku i neogenu (A. Chrząstek, A. Szynkiewicz), tektoniką synklinorium północnosudeckiego (A. Solecki), neotektoniką bloku przedsudeckiego, stratygrafią plejstocenu i zlodowaceń (J. Badura), zjawiskami glacitektonicznymi (K. Urbański), wulkanizmem kenozoicznym (J. Puziewicz), badaniami magnetotellurycznymi (M. Stefaniuk) oraz deformacjami antropogenicznymi (B. Kontny).

 

obrady 

Otwarcie zjazdu. Przemawia prof. A. Gasiński. Przy stole prezydialnym siedzą (od lewej) prof. A. Żelaźniewicz, prof. W. Mizerski i prof. P. Karnkowski


W części popołudniowej obrad, prowadzonych przez prof. T. Oberc-Dziedzic, przedstawiono referaty poświęcone hydrogeologii zachodniej części regionu (S. Staśko), wodom termalnym Dolnego Śląska (W. Ciężkowski), złożom węgla brunatnego Legnica-Ścinawa (A. Stachowiak) oraz tematyce geologii interdyscyplinarnej – geoturystyce (J. Koźma, P. Zagożdżon) i zagadnieniom związanym z zastosowaniem kamienia w architekturze i sztuce (R. Kryza). Założenia transgranicznego projektu Geostrady Sudeckiej - przewodnika geologiczno-turystycznego przedstawiła S. Mrazova (Czeska Służba Geologiczna). Sesji referatowej towarzyszyła sesja posterowa, nawiązująca do tematyki zjazdu.

Po obradach uczestnicy mieli okazję zwiedzenia z przewodnikiem zabytków Żagania. Równocześnie odbył się Walny Zjazd Delegatów PTG, podczas którego zostały m.in. wyłonione nowe władze towarzystwa na kolejną 3-letnią kadencję. Na przewodniczącego PTG wybrano prof. Adama Gasińskiego, zastępcami przewodniczącego zostali prof. W. Mizerski oraz P. Karnkowski. Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów profesorowie Jerzy Lefeld (ING PAN) oraz Volker Hoeck (Uniwersytet w Salzburgu) zostali Członkami Honorowymi PTG. Dzień referatowy zjazdu zakończyła uroczysta kolacja dla uczestników, która została zorganizowana w zabytkowej sali Pałacu Książęcego.

W kolejnych dwóch dniach zjazdu odbyły się sesje terenowe, w ramach których organizatorzy przygotowali trzy wycieczki geologiczne. Ich celem była prezentacja zagadnień mezozoiku i kenozoiku w zachodniej części Dolnego Śląska (kier. A. Szynkiewicz, J. Badura, A. Chrząstek) polskiej i niemieckiej części Geoparku „Łuk Mużakowa" (kier. J. Koźma, M. Kupetz) oraz omówieniu zjawisk wulkanizmu kenozoicznego na Dolnym Śląsku (kier. J. Puziewicz).

 

geopark 

Wycieczka terenowa. Geopark Łuk Mużakowa. Objaśnia J. Koźma

 

kopalnia
Wycieczka terenowa. Kopalnia węgla brunatnego Nochten, wieża widokowa (Niemcy)

 

park
Wycieczka terenowa. Park głazów narzutowych w Nochten

Wszystkie zaprezentowane w ramach zjazdu referaty zostały wydane w przygotowanym pod red. A. Żelaźniewicza, J. Wojewody i W. Ciężkowskiego tomie pt. „Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska", natomiast trasy i opis punktów wycieczek terenowych zamieszczono w „Przewodniku do wycieczek LXXXI Zjazdu PTG".

Organizatorami Zjazdu PTG był Oddział Wrocławski PTG, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej. Zjazd upłynął w miłej, koleżeńskiej atmosferze, a jego dodatkową zaletą była piękna pogoda panująca w dni wycieczkowe i obfitość grzybów w rozległych lasach wokół Żagania.


Adam Ihnatowicz