brandenburgW dniu 5 października gościliśmy w Państwowym Instytucie Geologicznym przedstawicieli Urzędu ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych Brandenburgii (LBGR Brandenburg), którzy przyjechali w celu podpisania dwustronnej umowy o współpracy naukowo-badawczej.

 

 


Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z LBGR Brandenburg jest prowadzona od wielu lat. Instytucja ta pełni bowiem funkcję służby geologicznej Brandenburgii, kraju związkowego Niemiec graniczącego z Polską. Jej wymiernym rezultatem są przede wszystkim mapy geologiczne obszarów pogranicza polsko-niemieckiego w skali 1:50 000 oraz wspólny projekt transgranicznego geoparku Łuk Mużakowa (Muskauer Faltenbogen), o statusie geoparku krajowego, z unikatowymi strukturami glacitektonicznymi i obiektami dawnego górnictwa.

Zawarcie umowy jest wynikiem spotkania dyrektora i przedstawicieli Instytutu z kierownictwem LBGR Brandenburg, które odbyło się w siedzibie Urzędu w Cottbus w marcu br. i kontynuowanych następnie uzgodnień dotyczących zakresu i tematyki współpracy. Wizyta delegacji LBGR Brandenburg była okazją do przedstawienia potencjału badawczego Instytutu oraz dyskusji o kierunkach współpracy w najbliższym czasie.

Podczas wizyty w Warszawie Urząd ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych Brandenburgii reprezentowali: prezydent LBGR dr inż. Klaus Freytag, kierownik Wydziału Geologii Angelika Seidemann oraz Sławomir Kowalski z Zakładu Kartografii Geologicznej LBGR.

Spotkanie w Instytucie rozpoczęto od zwiedzania Muzeum Geologicznego, w tym ekspozycji poświęconej surowcom mineralnym Polski, i prezentacji przez Gerarda Gierlińskiego najciekawszych eksponatów paleontologicznych. Po Centralnym Archiwum Geologicznym oprowadził gości dyrektor Marek Graniczny. Szczególne zainteresowanie wzbudziły przedwojenne mapy geologiczne obszaru obecnego pogranicza polsko-niemieckiego.

 

wystawa

Zwiedzanie ekspozycji muzealnej Instytutu. Od lewej: Klaus Freytag, Sławomir Kowalski, Angelika Seidemann, Ilona Śmietańska i Gerard Gierliński

Następnie zaprezentowano gościom prace i zadania Zakładu Kartografii Geologicznej Struktur Płytkich w pracowni Sekcji Modelowania Geologicznego. Przedstawiono przykładowe modele budowy geologicznej, wizualizacji kartograficznych oraz projekty płytkiej oraz głębokiej kartografii. Dyskutowano na temat metodyki badań, organizacji prac i budżetu. Kartografia geologiczna w skali 1:50 000 oraz aktualizacja map geologicznych należą do priorytetowych zadań obu stron.

Kolejne spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Państwowej Służby Hydrogeologicznej: dr Małgorzaty Woźnickiej, prof. Pawła Leśniaka i dr. Bogusława Kazimierskiego. Geolodzy LBGR Brandenburg są żywo zainteresowani współpracą w realizacji map hydrogeologicznych 1:50 000 pogranicza, począwszy od rejonu Gubina, oraz konsultacjami dotyczącymi wypracowania ujednoliconej metodyki prac, jak również w późniejszym terminie, współpracą w dziedzinie modelowania hydrogeologicznego. Rozmawiano też na temat monitoringu wód podziemnych w strefie przygranicznej, który w ograniczonym zakresie, głównie na obszarach górniczych, wykonywany jest przez LBGR Brandenburg.

Kulminacyjnym momentem wizyty było podpisanie 5-letniej umowy o współpracy i spotkanie z dyrektorem PIG-PIB prof. Jerzym Nawrockim, prof. Markiem Granicznym, zastępcą dyrektora, dyrektorem ds. Państwowej Służby Geologicznej oraz prof. Markiem Jarosińskim, dyrektorem ds. kartografii geologicznej.

 

podpisanie_umowy

Dyrektorzy Klaus Freytag (od lewej) i Jerzy Nawrocki przekazują sobie egzemplarze podpisanej umowy o współpracy PIG-PIB i LGBR Brandenburg

W umowie o współpracy naukowo-badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego i Urzędu ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych Brandenburgii (LBGR Brandenburg) ustalono, że przedmiotem współpracy będą w szczególności:

  • Kartografia geologiczna obszarów przygranicznych
  • Kartografia hydrogeologiczna i badania hydrogeologiczne obszarów przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genezy, oceny oraz jakości wód podziemnych po obu stronach Odry
  • Kartografia gleb, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bagiennych i torfowisk
  • Mapy geoturystyczne obszarów przygranicznych
  • Geologiczne składowanie CO2 (CCS)
  • Badania geologiczne i hydrogeologiczne dolin kopalnych
  • Modelowanie przestrzenne (3D) wybranych struktur geologicznych (np. Łuku Mużakowa)


Umowę podpisał prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB oraz dr inż. Klaus Freytag, prezydent LBGR Brandenburg. Obie instytucje zadeklarowały chęć uczestnictwa we wspólnych projektach i pracach badawczych, organizację wspólnych konferencji, warsztatów, spotkań naukowych, narad i konsultacji; wymianę informacji, danych, raportów i publikacji oraz opracowywanie wspólnych publikacji.


tekst Ilona Śmietańska i Maja Kowalska
zdjęcia Marek Krzyżanowski i Ilona Śmietańska