W dniu 14 czerwca 2011 r. w Warszawie oraz we wszystkich oddziałach regionalnych Instytutu odbyły się wybory do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Rada ta jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 

wybory

 

Frekwencja podczas głosowania była zadowalająca - wyniosła ok. 70%


Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu są określone Regulaminem wyborów Rady Naukowej PIG-PIB, ustalonym przez dyrektora Instytutu na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zgodnie z tym regulaminem w dniu 25 maja 2011 r. dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Nawrocki powołał komisję wyborczą w składzie: Anna Andraszek (przewodnicząca komisji), Maria Audycka, Barbara Bańkowska-Zajączkowska, Waldemar Jóźwiak, Jarosław Kmita, Maja Kowalska i Leszek Skowroński, a dyrektorzy oddziałów regionalnych PIG-PIB powołali 3-osobowe oddziałowe podkomisje wyborcze.

W skład Rady Naukowej PIG-PIB wchodzi 30 członków:

 

  • 15 osób wybranych spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, zatrudnionych na pełnym etacie, w tym 12 osób z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego i 3 osoby bez tytułu lub stopnia doktora habilitowanego;
  • 15 osób spoza Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, powołanych przez Ministra Środowiska, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora PIG-PIB.


Spośród pracowników Instytutu na listach wyborczych znalazły się 34 kandydatury spełniające warunki regulaminu, w tym w grupie 1 (pracowników naukowych i badawczo-technicznych z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) – 20 osób, a w grupie 2 (pracowników naukowych i badawczo-technicznych bez tytułu lub stopnia doktora habilitowanego) – 14 osób.

Do Rady Naukowej PIG-PIB VII kadencji (2011-2015) zostali wybrani:


Prof. dr hab. Izabela Bojakowska (PIG-PIB)
Dr hab. inż. Józef Chowaniec (PIG-PIB)
Dr Cezary Filipowicz (Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe GeoCO2)
Mgr Ryszard Frankowski (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.)
Mgr Andrzej Gajewski (Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr Monika Jachowicz-Zdanowska (PIG-PIB)
Dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc (PIG-PIB)
Dr hab. Marek Jarosiński (PIG-PIB)
Mgr Hubert Kiersnowski (PIG-PIB)
Prof. dr hab. Ryszard Kotliński (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Ewa Krogulec (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Jan Kudełko (KGHM Cuprum)
Dr Joanna Kulczycka (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)
Prof. dr hab. Marek Lewandowski (Instytut Nauk Geologicznych PAN)
Dr hab. Hanna Matyja (PIG-PIB)
Dr hab. Wojciech Morawski (PIG-PIB)
Dr hab. Sławomir Oszczepalski (PIG-PIB)
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB)
Prof. dr hab. Jan Przybyłek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Prof. dr hab. Paweł Rowiński (Instytut Geofizyki PAN)
Prof. dr hab. Andrzej Sadurski (PIG-PIB)
Dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska (PIG-PIB)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Prof. dr hab. Stanisław Speczik (PIG-PIB)
Dr hab. Stanisław Wołkowicz (PIG-PIB)
Mgr Paweł Woźniak (PIG-PIB)
Dr Jacek Wróblewski (BNK Petroleum Inc.)

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej nowej kadencji odbędzie się we wrześniu. Wówczas członkowie rady wybiorą w tajnym głosowaniu swojego przewodniczącego oraz jego zastępców, a także przewodniczących i składy osobowe stałych komisji Rady Naukowej PIG-PIB.

 


tekst Maja Kowalska
zdjęcie Barbara Ruszkiewicz