Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

logo proj2 

PROGRAM OPERACYJNY:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA:

 • 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

DZIAŁANIE 2.1.

 • Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

 

Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Tetrapodem”

 

Projekt nr WND-RPSW.02.01.00-26-001/10

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.01.00-26-001/10-00

 

W skałach odsłaniających się na terenie Gór Świętokrzyskich zapisana jest historia życia na Ziemi, udokumentowana przez liczne skamieniałości, wśród których znajdują się okazy o znaczeniu światowym. Ukoronowaniem badań paleontologicznych kilku pokoleń geologów działających w regionie świętokrzyskim było odkrycie w kamieniołomie Zachełmie koło Zagnańska najstarszych tropów zwierząt czworonożnych (Tetrapoda), jakie kiedykolwiek pojawiły się na naszej planecie. Publikacja w Nature – najbardziej prestiżowym periodyku naukowym na świecie – dowodzi znaczenia tego znaleziska dla nauki w skali całego świata. Fakt, że to rewolucyjne odkrycie nastąpiło w Górach Świętokrzyskich i dokonali go pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego, skłonił dyrektora PIG-PIB do utworzenia w Oddziale Świętokrzyskim ośrodka, który będzie się zajmować preparacją skamieniałości.

 

W ramach realizacji projektu zostało wybudowane Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Tetrapodem”, w którym znajdują się pomieszczenia laboratoryjne i pracownie przeznaczone do badań paleontologicznych.

 

Część laboratoryjna obejmuje następujące pracownie: preparacji wstępnej, preparacji chemicznej (laboratorium chemiczne), pracownię preparacji szczegółowej, modelarnię (sala do wykonywania odlewów), a także pracownię fotograficzną. W ramach projektu wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt badawczy i techniczny umożliwiający ich funkcjonowanie. Ponadto, nowy budynek jest wyposażony w instalacje: gazową i odgromową, sanitarną, elektryczną i wentylacyjną, przeciwpożarową oraz inne związane z ochroną środowiska i BHP. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano pochylnię oraz wykonano jednolity poziom posadzek w całej strefie budynku.

 

Ponadto budynek został wyposażony w salę spotkań naukowych i seminaryjnych, w której odbywa się wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań geologicznych i paleontologicznych. Ważnym elementem projektu jest pawilon ekspozycyjny, przeznaczony do przechowywania i wystawiania skamieniałości wypreparowanych w pracowniach laboratoryjnych.

 

Projekt był realizowany w terminie od lutego 2010 do grudnia 2014 roku.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 997 834,81 zł, w tym wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – 1 854 803,51 zł.

 

Efektem realizacji projektu są następujące produkty i rezultaty:

- liczba wybudowanych laboratoriów – 1,

- liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów – 3,

- liczba powstałych etatów badawczych – 1,

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 1.

 

Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych

 

Projekt nr WND-RPSW.02.01.00-26-020/10

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.01.00-26-020/10-00

 

Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach istnieje od 1947 r., ale jego przedwojennym zalążkiem była grupa świętokrzyska działająca od 1937 r. pod kierownictwem wybitnego geologa Jana Czarnockiego. Obecna siedziba Oddziału Świętokrzyskiego została oddana do użytku w 1961 r. i jak na owe czasy była jednym z najnowocześniejszych budynków w mieście.

 

W ramach realizacji projektu w latach 2010-2014 została wykonana modernizacja infrastruktury budowlano-technicznej i badawczej Oddziału Świętokrzyskiego, dzięki czemu wzmocnieniu uległa jego rola jako placówki regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych oraz ośrodka geoinformacji i popularyzacji geologicznej. Po zakończaniu prac modernizacyjnych utworzone zostały laboratoria:

 • petrologiczno-sedymentologiczne,
 • analiz strukturalnych,
 • badań stratygraficznych

oraz ośrodki:

 • kartografii geologicznej i geośrodowiskowej,
 • informacji geologicznej,
 • przetwarzania danych i analiz hydrogeologicznych.

W ramach inwestycji zakupiono także niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt badawczy i komputerowy, w tym w szczególności:

 • mikroskop do katodoluminescencji,
 • 3 zestawy komputerowe (stacje graficzne),
 • regały biblioteczne stacjonarne,
 • gabloty do Muzeum Geologicznego,
 • kontuar recepcyjny.

 

Projekt był realizowany w terminie od października 2010 do grudnia 2014 roku.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 427 977,29 zł, w tym wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – 2 412 479,59 zł.

 

Efektem realizacji projektu są następujące produkty i rezultaty:

- liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych – 1,

- liczba zmodernizowanych laboratoriów – 1,

- liczba utworzonych lub zmodernizowanych sieci teleinformatycznych w jednostkach naukowych – 1,

- wartość zakupionych środków trwałych lub aktywów materialnych – 315 259,45 zł,

- liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury informatycznej nauki – 1,

- liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury badawczej – 1,

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 2.