ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO WÓD I ŚCIEKÓW

 

 

OZNACZAMY

 

Parametry fizykochemiczne wody

 

 • pH (metoda: elektrochemia, procedura PB-01)
 • przewodnictwo właściwe (metoda: elektrochemia, PB-02)
 • zasolenie
 • zawartość NH4 (metoda: spektrofotometria, PB-03)
 • zasadowość, HCO3  (PB-07)
 • barwa (PB-11)
 • zawartość azotanów  (PB-30)
 • zawartość azotu całkowitego
 • zawartość cyjanków (proste, wolne)
 • zawartość siarczków S-2 
 • indeks fenolowy
 • zawartość Cr+6
 • zawartość manganu
 • zawartość żelaza
 • twardość ogólna
 • TOC (metoda: spektrofotometria PASTEL UV, PB-09)
 • zawartość detergentów anionowych
 • ilość zawiesiny drobnej
 • ChZT (PB-10)
 • zawartość fluorków (metoda: elektroda jonoselektywna, PB-08)
 • mineralizacja ogólna (metoda: wagowo)
 • mętność (metoda: nefelometria)
 • zawartość substancji rozpuszczonych (metoda: elektrochemia lub obliczeniowo)

Aniony

 

(metoda: chromatografia jonowa, procedura PB-04, PB-14)

 • bromki Br-
 • chlorki Cl-
 • fluorki F-
 • azotyny NO2-
 • azotany NO3-
 • siarczany SO4-2
 • ortofosforany HPO4-2
 • jodki I-

Pierwiastki

 

 • Hg  (metoda: absorpcyjna spektrometria atomowa z zatężaniem na amalgamatorze, procedura PB-06)
 • Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sr, Ti, V, Zn
  (metoda: optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej, procedura PB-28) 
 • Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn
  (metoda: spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej, procedura PB-37)

Lotne węglowodory aromatyczne

 

(metoda: chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej (headspace) i detekcją spektrometrią mas, procedura PB-21)

 • benzen
 • toluen
 • etylobenzen
 • 1,4-dimetylobenzen
 • 1,3-dimetylobenzen
 • 1,2-dimetylobenzen
 • styren
 • naftalen
 • chlorobenzen
 • 1-chloro-2-metylobenzen
 • 1-chloro-4-metylobenzen
 • 1,4-dichlorobenzen
 • 1,3-dichlorobenzen
 • 1,2-dichlorobenzen
 • 1,3,5-trichlorobenzen
 • 1,2,4-trichlorobenzen
 • 1,2,3-trichlorobenzen
 • 1,3,5-trimetylobenzen
 • 1,2,4-trimetylobenzen
 • tertbutylobenzen
 • sec-butylobenzen
 • 1-izopropylo-4-metylobenzen
 • n-butylobenzen
 • bromobenzen
 • izopropylobenzen
 • n-propylobenzen

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA

 

(metoda: chromatografia gazowa z detekcją spektrometrią mas, procedura PB-15)

 • acenaftylen
 • acenaften
 • fluoren
 • fenantren
 • antracen
 • fluoranten
 • piren
 • benzo[a]antracen
 • chryzen
 • benzo[b]fluoranten
 • benzo[k]fluoranten
 • benzo[e]piren
 • benzo[a]piren
 • perylen
 • indeno[1,2,3-cd]piren
 • dibenzo[ah]antracen
 • benzo[ghi]perylen

Fenole

 

(metoda: chromatografia gazowa z detekcją spektrometrią mas)

 • fenol
 • 2,4,6-trichlorofenol
 • pentachlorofenol
 • 2-chlorofenol
 • 2-nitrofenol
 • 2,4-dimetylofenol
 • 2,4-dichlorofenol
 • 4-chloro-3-metylofenol
 • 4-nitrofenol

Sumę olejów mineralnych

 

metoda: spektroskopia w podczerwieni, procedura PB-39

Adsorbowane organicznie związane chlorowce AOX

 

metoda: miareczkowanie kulometryczne, procedura PB-24

Lotne chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych

(metoda: chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej (headspace) i detekcją spektrometrią mas, procedura PB-19)

 • dichlorometan
 • bromometan
 • dibromometan
 • bromochlorometan
 • dibromochlorometan
 • tribromometan
 • trichlorometan
 • bromodichlorometan
 • tetrachlorometan
 • chloroetan
 • 1,2-dichloroetan   
 • 1,1-dichloroetan
 • 1,1,1-trichloroetan
 • 1,1,2-trichloroetan
 • 1,1,1,2-tetrachloroetan
 • 1,1,2,2-tetrachloroetan
 • chloroeten
 • 1,1-dichloroeten
 • trans-1,2-dichloroeten
 • cis-1,2-dichloroeten
 • trichloroeten
 • tetrachloroeten
 • 1,2-dichloropropan
 • 1,3-dichloropropan
 • 2,2-dichloropropan
 • 1,2,3-trichloropropan
 • 1,2-dibromo-3-chloropropan
 • 1,1-dichloropropen
 • trans-1,3-dichloropropen
 • cis-1,3-dichloropropen
 • 1,3-heksachlorobutadien

Pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle PCB

 

(metoda: chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów, procedura PB-31)

 • α-HCH
 • β-HCH
 • γ-HCH
 • δ-HCH
 • heksachlorobenzen
 • heptachlor
 • aldryna
 • epoksyd heptachloru
 • γ-chlordan
 • endosulfan I
 • α-chlordan
 • dieldryna
 • p,p’-DDE
 • endryna
 • endosulfan II
 • p,p’-DDD
 • aldehyd endryny
 • siarczan endosulfanu
 • p,p’-DDT
 • keton endryny
 • metoksychlor
 • PCB 28
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 153
 • PCB 138
 • PCB 180

Pestycydy fosforoorganiczne

 

(metoda: chromatografia gazowa z detekcją termojonową (azotowo-fosforową), procedura PB-17)

 • chlorfenwinfos
 • diazynon
 • dichlorfos
 • fenitrotion
 • fention
 • malation
 • mewinfos
 • paration etylowy
 • paration metylowy
 • tiometon

 

KONTAKT

Kierownik Laboratorium Chemicznego
mgr inż. Aleksandra Sztuczyńska

tel. 22 45 92 253
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Magdalena Lenarczuk
tel. 22 45 92 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.