GEOFIZYKA INŻYNIERSKA

geofizyka3

Wykonujemy kompleksowe, nieinwazyjne badania geofizyczne na potrzeby budownictwa, zagospodarowania terenu i ochrony środowiska. Oceniamy stan skarp i nasypów oraz wałów przeciwpowodziowych. Rozpoznajemy tereny dawnej i obecnej eksploatacji górniczej i wykrywamy obiekty archeologiczne. Wyniki naszych badań staramy się powiązać z danymi uzyskanymi w toku innych badań geologicznych, np. podczas wierceń, kartowania, sondowania czy analiz laboratoryjnych.

Precyzyjnie rozpoznajemy właściwości gruntu do głębokości 200 m p.p.t.

OFERTA


Rozpoznawanie budowy geologicznej i stref złożowych

 • wykonujemy wstępne i szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości 200 m p.p.t., np. jako uszczegółowienie pomiędzy otworami wiertniczymi lub w miejscach o skomplikowanej budowie geologicznej
 • rozpoznajemy strefy występowania kruszców i rud metali, surowców energetycznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, a także kruszyw naturalnych, materiałów wiążących i wód mineralnych
 • wykrywamy płytkie uskoki, strefy krasowe, tektoniczne i glacitektoniczne
 • prowadzimy kartowanie litologiczne podłoża skalnego

Szczegółowa ocena warunków budowlanych

 • określamy właściwości podłoża budowlanego (pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, wysypiska odpadów, drogi, trakcje kolejowe i metro)
 • oceniamy warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia obiektów budowlanych, m.in. lokalizujemy poziom zwierciadła wody, wyznaczamy strefy zawodnione, wykrywamy strefy płytkiej i wzmożonej filtracji wody na obszarach dolin, w pobliżu cieków oraz w skałach szczelinowych
 • oddzielamy strefy występowania gruntów spoistych i organicznych od niespoistych, suchych od wilgotnych, gruntu od skały, skały od zwietrzeliny, wykrywamy soczewki gruntów spoistych i strefy namułów
 • badamy i monitorujemy zmiany właściwości fizycznych podłoża gruntowego, m.in. zmiany zagęszczenia ośrodka, wyznaczamy moduł Younga i współczynnik Poissona
 • wyznaczamy i obrazujemy strefy osiadań, rozluźnień i osłabienia podłoża, przebieg dyslokacji nieciągłych i płaszczyzn poślizgu
 • wykrywamy, określamy kształt i rozmiary pustek pogórnicznych, sztolni, kawern, jaskiń, oraz stref rozluźnionych, pustek i wymyć pod nawierzchnią drogową
 • wykrywamy i określamy parametry ekranów izolujących (np. pod budowę wysypisk)
 • wykrywamy podziemne obiekty antropogeniczne (kable, rury, zbiorniki, fundamenty, studzienki, obiekty archeologiczne)
 • określamy rezystywność gruntów do projektowanych uziemień

Badania stref osuwiskowych, stabilności skarp i nasypów

 • rozpoznajemy i kartujemy strefy osuwiskowe i potencjalnie zagrożone osuwiskami
 • wyznaczamy przebieg płaszczyzn poślizgu osuwiska
 • wyznaczamy strefy zagrożone obrywami brzegu klifowego
 • wydzielamy strefy odprężenia skały litej i zwietrzeliny
 • wykonujemy nieinwazyjne badania stateczności skarp i nasypów - badamy strukturę podłoża, rodzaj materiału użytego do budowy nasypów, stopień jego zwięzłości i podatności na rozmycie
 • badamy stan zagęszczenia gruntów (nasypów i podłoża)
 • wykrywamy strefy spękań i rozluźnień w korpusach i podłożu budowli
 • badamy stabilność podłoża i zboczy zbiorników wodnych
 • kontrolujemy szczelność ekranów hydroizolacyjnych

Wykrywanie stref migracji skażeń w gruntach i wodach podziemnych

 • rozpoznajemy i monitorujemy strefy występowania zanieczyszczeń w gruntach i wodach podziemnych
 • lokalizujemy podziemne składowiska odpadów przemysłowych
 • rozpoznajemy kierunki i zasięg migracji skażeń ropopochodnych

Ocena stanu wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych

 • kontrolujemy szczelność ekranów hydroizolacyjnych
 • wykonujemy badania kontrolne cementacji i iniekcji podłoża
 • lokalizujemy strefy spękań i rozluźnień w budowlach hydrotechnicznych