OCHRONA ŚRODOWISKA

kadr_ochrona_2

Działamy zgodnie z prawem i polityką Unii Europejskiej oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Propagujemy racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi na terenie miast, gmin, powiatów, województw. Prowadzimy badania, projekty, programy dla podmiotów gospodarczych


OFERTA

 

OCENA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

» Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego

» Analityka chemiczna

» Kartografia geochemiczna i geośrodowiskowa

 LOKALIZACJA, MONITORING, REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW

» Gospodarowanie odpadami

» Doradztwo organizacyjne z zakresu gospodarki odpadami

» Składowanie odpadów

» Monitoring składowisk odpadów

» Badanie zanieczyszczeń

 » Rekultywacja składowisk odpadów i plany ich zagospodarowania

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE

» Tereny pogórnicze i poprzemysłowe

» Zagrożenia radioekologiczne

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE »
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU »  

 

Referencje

  • Na mocy ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne wypełniamy zadania państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej
  • Posiadamy certyfikat PCA Nr AB 283, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w dziedzinach badań – chemia, środowisko ogólne, właściwości fizykochemiczne – obejmujący 35 procedur badawczych dotyczących oznaczania 302 cech w próbkach wody, ścieków oraz próbkach stałych geologicznych i środowiskowych
  • Wykorzystujemy najnowsze techniki analityczne – ICP-MS, ICP-OES, XRF, XRD, AAS, HPLC, GC, GC-MS – stosując nowoczesny i profesjonalny sprzęt analityczny wiodących światowych producentów (Philips, Jobin-Yvon, Dionex, Perkin-Elmer, Thermo-Instruments, Hewlett-Packard, Waters)
  • Nasi specjaliści posiadają nadane przez Ministra Środowiska uprawnienia do wykonywania prac geologicznych, m.in. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych, magazynowania i składowania substancji oraz odpadów (kat. VI i VII), poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz warunków hydrogeologicznych (kat. V), wykonywania prac kartografii geologicznej (kat. VIII), poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin podstawowych i pospolitych (kat. II i III)
  • Realizujemy projekty badawczo-naukowe dofinansowane przez Komisję Europejską, prowadzimy Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego REA
  • Jesteśmy laureatami nagród Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie geologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej