WODY PODZIEMNE

altPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wypełnia zadania państwowej służby hydrogeologicznej. Wykonuje analizy stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, prowadzi bazy hydrogeologicznych danych cyfrowych, wydaje mapy i atlasy, które zawierają informacje nt. występowania, stanu i zasobów zwykłych wód podziemnych, a także atlasy wód mineralnych, leczniczych i potencjalnie leczniczych. Dysponuje Centralnym Laboratorium Chemicznym, w którym są prowadzone laboratoryjne oznaczenia chemizmu wód.


OFERTA

 • Ocena zasobów i ochrona wód podziemnych
 • Kartografia hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska
 • Monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych
 • Oceny stanu chemicznego wód podziemnych
 • Hydrogeologia izotopowa do celów określenia genezy wód, systemów krążenia i intensywności wymiany oraz czasu przebywania wód w ośrodkach skalnych itp.
 • Modelowanie przepływu wód podziemnych w celu oceny zasobów eksploatacyjnych ujęć i zasobów dyspozycyjnych zlewni, ekosystemów i regionów wodno-gospodarczych
 • Modelowanie termodynamiczne chemizmu wód – stopień nasycenia, specjacja cząstek i kierunki reakcji hydrogeochemicznych
 • Modelowanie migracji zanieczyszczeń do ocen zagrożeń zasobów wód podziemnych oraz oddziaływania ognisk zanieczyszczeń na wody podziemne
 • Wody mineralne, termalne i lecznicze – określanie hydrodynamicznych i hydrochemicznych warunków występowania oraz ocena możliwości ich wykorzystania do celów leczniczych, rekreacyjnych lub grzewczych
 • Projektowanie i dokumentowanie prac związanych z budową ujęć wód mineralnych, leczniczych, termalnych i potencjalnie leczniczych
 • Oceny gęstości ziemskiego strumienia ciepła i wydajności wiertniczych otworów geotermicznych
 • Odwodnienia i zagrożenia wodne kopalń – identyfikacja dopływów, ocena stopnia zagrożenia, projekty uszczelnień górotworu – iniekcje i przesłony hydroizolacyjne, projekty rekultywacji terenu wyrobisk

 

Analizy i ekspertyzy

 • Dokumentacje hydrogeologiczne sporządzane przez specjalistów z uprawnieniami branżowymi Ministra Środowiska
 • Projekty prac hydrogeologicznych wykonywane zgodnie z procedurą i formą określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2001 r. do ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. z późn. zmianami
 • Oceny stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych, z uwzględnieniem poboru próbek wód i gruntów, badań chemicznych i interpretacji wyników, łącznie z ich graficzną prezentacją
 • Prognozy zmian zasobów wód podziemnych, zarówno w aspekcie ich jakości, jak i ilości (dostępności dla użytkowników), np. do ocen i raportów oddziaływania na środowisko
 • Oceny i prognozy zagrożeń wód podziemnych oraz podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi oraz wzbudzonymi przez działalność człowieka
 • Oceny opłacalności inwestycji, projekty i dokumentacje w celu wykorzystania energii geotermicznej
 • Oceny zagrożenia terenów i obiektów inżynierskich (budynki, drogi, linie kolejowe itp.) podtopieniami oraz osłabieniem nośności podłoża gruntowego

Podstawowe badania terenowe

 • Pobór próbek wody gruntowej i podziemnej
 • Oznaczenie właściwości fizykochemicznych wód w terenie, w tym pH, Eh, przewodność elektrolityczna (również z terenów zanieczyszczonych)
 • Pomiary poziomu zwierciadła wody i wydajności źródeł
 • Określanie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych
 • Pompowania badawcze
 • Wykonywanie płytkich odwiertów wraz z instalacją piezometrów
 • Terenowe badania gruntów do celów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
 • Badania sondami penetracyjnymi
 • Sondowania dynamiczne DPH, DPL
 • Badania sondą krzyżakową
 • Sondowania elektroporowe (sonda czteroelektrodowa)
 • Płyta dynamiczna HMP LFG-SD
 • Pomiary GPS
 • Polowe oznaczenia wybranych wskaźników jakości wód metodą spektrofotometryczną (fotometr Slandi LF300)
 


KONTAKT

dr Małgorzata Woźnicka
tel. 22 45 92 357
fax 22 45 92 017
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Lesław Skrzypczyk
tel. 22 45 92 384
fax 22 45 92 004
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.