DANE GEOLOGICZNE

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)

Centralna Baza Danych Geologicznych –- największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych. Są tu między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Większość danych zgromadzonych w CBDG jest udostępniana bezpłatnie przez zamieszczone na witrynie CBDG wyspecjalizowane aplikacje, w tym dla danych przestrzennych przeglądarkę geograficzną (GIS).

 

but l12 Geologiczne mapy w przeglądarce CBDG

but l12 Geologiczne mapy w telefonie (GeoLOG)

but l12 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) 1:50 000

but l12 Opracowania archiwalne

but l12 Otwory wiertnicze

but l12 Geofizyka

but l12 Jaskinie Polski

but l12 System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO

but l12 Kolekcje geologiczne

but l12 Modele geologiczne 3D

but l12 Słownik jednostek litostratygraficznych Polski

but l12 Geoportal IKAR


DANE HYDROGEOLOGICZNE

Jak przeglądać dane hydrogeologiczne?

 

Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO

CBDH gromadzi dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Bank HYDRO zawiera dane o ponad 140 000 obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju.

 

Dane udostępnia System przetwarzania danych PSH

Instrukcja korzystania z serwisu

Jak przeglądać dane?

Jak zamówić dane?

Opis bazy

 

Monitoring Wód Podziemnych
Baza danych zawierająca charakterystykę punktów badawczych, wyniki pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł (monitoring ilościowy) oraz wyniki analiz chemicznych wód podziemnych (monitoring chemiczny).

 

Dane udostępnia System przetwarzania danych PSH

Instrukcja korzystania z serwisu

Jak przeglądać dane?

Jak zamówić dane?

Opis bazy

 

Pobory
Baza zawiera informacje o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych na obszarze całego kraju. Informacje te corocznie są przetwarzane jako dane GIS. Dane pochodzą od podmiotów korzystających ze środowiska i są aktualizowane na podstawie informacji uzyskiwanych z urzędów marszałkowskich. Prowadzenie bazy wynika z realizacji j zadań państwowej służby hydrogeologicznej.

 

Dane udostępnia System przetwarzania danych PSH

Instrukcja korzystania z serwisu

Jak przeglądać dane?

Jak zamówić dane?

Opis bazy


Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Baza zawiera klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych.

Zasoby dyspozycyjne
Baza danych GIS o zasobach dyspozycyjnych wód podziemnych. Zawiera podział Polski na obszary bilansowe i rejony wodno-gospodarcze oraz informacje atrybutowe i geometryczne dotyczące obszarów o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych, a także dane o ilości ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych
Baza danych, w której są gromadzone atrybutowe i przestrzenne dane dotyczące ujęć wód podziemnych zaliczonych do kopalin, tj. wód leczniczych, termalnych lub solanek oraz warunków eksploatacji i ochrony ich złóż. Pozyskiwane są również informacje o ujęciach oraz otworach badawczych, w których stwierdzono występowanie wód mineralnych lub swoistych, które potencjalnie mogą zostać zaliczone do kopalin. Aktualnie w bazie danych znajdują się informacje o ponad 1 600 obiektach z obszaru całego kraju.

Opis bazy

Wody lecznicze, mineralne, solanki
Strona internetowa, na której zostały zamieszczone informacje o genezie wód mineralnych, swoistych i termalnych, ich klasyfikacji, występowaniu oraz sposobach ich zagospodarowania – m.in. lecznictwie uzdrowiskowym, rozlewnictwie, produkcji ciepła. Ponadto na stronie dostępne są informacje o publikacjach oraz aktach prawnych dotyczących tychże wód.
Mapa Hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny
Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika, obejmująca wybrane elementy charakterystyki hydrogeologicznej pierwszej od powierzchni terenu warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych wykazujących dobrą łączność hydrauliczną, osiągających łączną miąższość co najmniej 2 m przy średnim stanie retencji wód podziemnych.
Mapa Hydrogeologiczna Polski
Baza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra lub też poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę.
Więcej informacji na stronie PSH

Zobacz mapę

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami
Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE).
Więcej informacji na stronie PSH

Zobacz mapę


 SUROWCE MINERALNE

System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

Podstawowe źródło informacji o surowcach mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Oferuje dostęp do informacji o: złożach, gospodarce surowcami, a także o obszarach i terenach górniczych oraz koncesjach. Aplikacja umożliwia wyszukanie wszystkich dostępnych publicznie danych, w tym prezentacji ich na mapie.
INFOGEOSKARB
Baza danych umożliwiająca uzyskanie informacji o lokalizacji złóż kopalin i ujęć wód, o ich dokumentacjach geologicznych, koncesjach, a także o prawach własności do informacji geologicznych i ograniczeniach tych praw.
Surowce mineralne Polski
Zestawienie danych o zasobach surowców mineralnych i ich wydobyciu, corocznie opracowywane na podstawie danych Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS oraz Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce.
Kamienie budowlane w Polsce
Portal informujący o zasobach złóż kamieni budowlanych oraz możliwościach ich wykorzystania, zawierający zdjęcia skał i kamieniołomów.


DANE GEOŚRODOWISKOWE

Atlasy geochemiczne

Strona internetowa prezentująca mapy geochemiczne Polski wykonywane w Państwowym Instytucie Geologicznym od początku lat 90. XX wieku. Opracowania przedstawiają stan chemiczny gleb, osadów rzecznych, strumieniowych i jeziornych oraz wód. Dostępna jest m.in. Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000.

Baza danych geośrodowiskowych
Baza zawiera informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody i zabytkach kultury, a także o geochemii środowiska i składowaniu odpadów.

Dane udostępnia serwis e-MGśP
Jak przeglądać dane?
Instrukcja korzystania z serwisu

Aplikacja Raporty e-MGśP pozwala na wygenerowanie raportu na temat składowiska odpadów, a także wybranych obiektów z warstwy normatywnej "Kopaliny". Aplikacja jest udostępniana w wersji testowej.

Raporty e-MGśP – po załadowaniu strony należy wybrać Menu/Raporty
Instrukcja korzystania z serwisu


Centralny rejestr geostanowisk Polski
Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.
Geotopy polsko-litewskiego pogranicza
Baza geotopów pogranicza polsko-litewskiego zawiera informacje przydatne do opracowywania projektów zagospodarowania terenów północno-wschodniej Polski, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego.
Odpady wydobywcze
Serwis prezentujący dane o ilości i rodzajach wytwarzanych w Polsce odpadów wydobywczych. Przedstawiono w nim również metody zagospodarowania odpadów oraz instalacje służące do ich utylizacji.

 

DANE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

 

Baza danych geologiczno-inżynierskich i atlasy geologiczno-inżynierskie 

Baza stanowi zbiór danych z archiwalnych kart otworów badawczych oraz otworów i sondowań wykonanych podczas realizacji atlasów geologiczno-inżynierskich kilkunastu miast Polski. Zawiera ona następujące dane: współrzędne x, y i rzędna terenu z, przelot warstw, rodzaj gruntu, stan gruntu, geneza gruntu, wiek gruntu, poziom nawiercony wody gruntowej, poziom ustalony wody gruntowej, rzędna zwierciadła wody gruntowej, wyniki laboratoryjnych oznaczeń fizycznych i mechanicznych cech gruntów i skał, wyniki chemicznego badania gruntów i wody gruntowej, podział na serie geologiczno-inżynierskie (według ściśle określonych kryteriów), nr arkusza, nr archiwalny, dzielnica, nr wyrobiska, rok wykonania, firma itp.

Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych

Serwis zawierający Mapę warunków geologiczno-inżynierskich oraz Mapę grup nośności podłoża budowlanego wybranych nowoprojektowanych odcinków dróg krajowych i linii kolejowych (A2, S1, S19, S69, S74 oraz linii kolejowej „Y"). Zamieszczono w nim również warstwy informacyjne charakteryzujące istotne czynniki determinujące warunki geologiczno-inżynierskie oraz grupy „Gi": spadki terenu, formy geomorfologiczne, wydzielenia litologiczno-stratygraficzne, głębokość do zwierciadła wody gruntowej i występowanie procesów geodynamicznych.

 

DANE BIBLIOGRAFICZNE


Katalog Bibliotek PIG

Katalog zawiera informacje dotyczące zbiorów Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie od 1990 r. oraz bibliotek oddziałowych w Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu od 2009 r.


Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005 


Bibliografia Geologiczna Polski od 2006 roku

Bibliografia Geologiczna Polski prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów. Obejmuje publikacje zarówno wydawane w kraju, jak i w miarę możliwości, zagraniczne. Zawiera prace z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, takich jak geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia itp. Opracowywane są w niej monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe.

 

 

Geologiczne dane przestrzenne udostępniają również:
Geoportal IKAR
Geoportal.gov.pl