WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Prowadzimy liczne działania na arenie krajowej i międzynarodowej.

wspol

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi działania na arenie międzynarodowej.

PIG-PIB jest członkiem organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne – EuroGeoSurveys (EGS) z siedzibą w Brukseli. Pracownicy państwowej służby geologicznej biorą udział w pracach grup eksperckich i zadaniowych realizując długofalową strategię EGS.

Państwowa służba geologiczna współpracowała z Międzynarodową Agencją Energii w Paryżu (MAE) w celu prowadzenia analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych.

Państwowa służba geologiczna aktywnie działa także poza kontynentem europejskim. Eksperci z PIG-PIB uczestniczą w pracach organizacji międzynarodowych skupiających się na poszukiwaniu i pozyskiwaniu perspektywicznych źródeł zasobów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego, co stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki narodowej oraz zapewnia zrównoważony rozwój przemysłu. Delegaci reprezentujący Polskę to eksperci w zakresie geologii, w tym geologii morza i geologii środowiskowej, ekonomii oraz informacji geologicznej. Zaangażowanie Polski zostało wielokrotnie doceniane poprzez powoływanie polskich ekspertów na członków Zarządu, Komisji oraz Prezydentów Rady.

Współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym służbami geologicznymi wielu państw oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi umożliwia Polsce zapewnienie zaopatrzenia w niezbędne surowce na następne dziesięciolecia, co jest zgodne ze światowym trendem rozwoju najbardziej rozwiniętych gospodarek. Wartością dodaną zaangażowania w powyższe zadania jest promocja Polski na rynku międzynarodowym jako kluczowego partnera w projektach dążących do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego.

Kierunki działań

Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych

W ramach podjętej współpracy zagranicznej pracownicy państwowej służby geologicznej uczestniczą w wielu ciałach eksperckich znanych i docenianych na całym świecie.

  • Wspólna Organizacja Interoceanmetal, która została utworzona w celu prowadzenia prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i przygotowania do przemysłowego zagospodarowania konkrecji polimetalicznych na obszarach den oceanicznych. Interoceanmetal, którego członkiem jest Polska, posiada prawo do prowadzenia działalności  gospodarczej na zarejestrowanym obszarze złożowym, zlokalizowanym w strefie Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym. Posiadanie praw do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze złożowym daje w przyszłości szanse na zaopatrzenie Polski w surowce strategiczne na następne dziesięciolecia. Obecnie rozważane są możliwości utworzenia konsorcjum w celu realizacji budowy instalacji wydobywczej konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego.
  • Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, której zadaniem jest organizowanie działań, kontrola aktywności państw oraz gospodarka złożami na obszarach den morskich znajdujących się poza wodami jurysdykcji poszczególnych państw. Dzięki członkostwu w Organizacji, utworzonej w oparciu o Konwencję Praw Morza ONZ, polscy delegaci biorą aktywny udział w pracach Komisji Prawno-Technicznej, do której obowiązków należy m.in.: rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzenia planu prac w zakresie poszukiwań oraz sporządzanie przepisów dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania zasobów mineralnych z obszarów złożowych. Aktywność Polski w pracach Organizacji umożliwia Polsce starania się o kolejne obszary poszukiwawcze.
  • Komisja Granic Szelfu Kontynentalnego, będącej ciałem rozstrzygającym spory dotyczące wyznaczania granic szelfu kontynentalnego. Komisja, której członkiem jest profesor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wydaje zalecenia państwom, które chcą wytyczyć zewnętrzną granicę szelfu kontynentalnego rozciągającego się poza strefę 200 mil morskich od linii brzegowej. Zainteresowanym państwom nadbrzeżnym komisja zapewnia doradztwo naukowe i techniczne w przygotowaniu wniosków. Członkostwo w Komisji umożliwia Polsce udział w rozstrzyganiu międzynarodowych sporów dotyczących granic szelfu kontynentalnego.
  • Międzynarodowa Agencja Energii, która powstała w celu zapewniania ciągłości dostaw surowców energetycznych oraz stanowi źródło informacji dotyczące statystyk i prognoz na temat światowego rynku ropy i gazu. Udział polskiego eksperta w pracach Międzynarodowej Agencji Energii umożliwia Polsce udział w pracach i kształtowaniu kwestii związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa energetycznego.
  • Międzynarodowa Inicjatywa Służb Geologicznych OneGeology, której działania dążą do udostępniania, wymiany i harmonizacji danych geologicznych. Celem działalności  OneGeology  jest przede wszystkim dążenie do zmniejszania istniejących między narodami dysproporcji w dostępie do informacji geologicznej o różnej jakości i standardzie, czego efektem mają być ogólnodostępne wysokiej jakości dane geologiczne.

Od roku 2017 państwowa służba geologiczna planuje rozszerzyć powyższe przedsięwzięcie o nowe zadanie pt. „Współpraca państwowej służby geologicznej w zakresie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych ze służbami europejskimi stowarzyszonymi w EGS oraz służbami światowymi”. Głównym celem realizacji zadania będzie rozwijanie istniejących oraz otwarcie nowych kierunków współpracy państwowej służby geologicznej z innymi służbami geologicznymi na świecie. Priorytetowym kierunkiem rozwoju współpracy będą kraje regionu Morza Bałtyckiego, Grupy Wyszehradzkiej oraz państw stowarzyszonych.

30.11.2016 r.