SUROWCE I ZŁOŻA

Prowadzimy badania mające na celu odtworzenie i zabezpieczenie bazy surowcowej kraju oraz monitorowanie gospodarki surowcami dla racjonalnego wykorzystania zasobów kopalin.

wegiel

Zadania państwowej służby geologicznej mają na celu ustalenie perspektyw występowania, dokumentowania, poszukiwania i magazynowania surowców dla energetyki konwencjonalnej oraz alternatywnych metod ich eksploatacji.

 

Badania i działania prowadzone przez państwową służbę geologiczną w zakresie surowców i złóż

 • Geologiczne uwarunkowania występowania i pozyskiwania węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
 • Merytoryczne podstawy do wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Bezpieczne składowania i monitorowania CO2
 • Opracowania o różnorodnej tematyce z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, jako merytoryczne wsparcie bieżących działań Ministra Środowiska oraz innych organów administracji

 

Zadania państwowej służby geologicznej w zakresie węglowodorów

 • Rozpoznajemy perspektywiczne warunki dla występowania węglowodorów
 • Integrujemy dane geologiczno-złożowe dotyczące systemów węglowodorowych
 • Szacujemy zasoby
 • Analizujemy dane z obszarów objętych koncesjami w celu określenia ich przydatności do szacowania zasobów
 • Wykonujemy ocenę perspektywiczności
 • Przygotowujemy materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji,
 • Weryfikujemy zasoby i perspektywy zasobowe helu
 • Wykonaliśmy katalog złóż gazu ziemnego w utworach permu

Zadania państwowej służby geologicznej w zakresie węgli

 • Określamy perspektywy zasobowe dla węgla brunatnego
 • Aktualizujemy stan wiedzy o złożach węgla wraz z opracowaniem atlasu geologicznego
 • Wykonujemy weryfikację i korektę danych geologiczno-złożowych zagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Zadania państwowej służby geologicznej w zakresie pozostałych surowców

 • Badamy możliwości zastosowania w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego kierunkowych otworów powierzchniowych do przedeksploatacyjnego odmetanowania i odzysku metanu z pokładów węgla
 • Wykonujemy waloryzację obszarów perspektywicznych i prognostycznych węgla kamiennego w aspekcie geologiczno-zasobowym, środowiskowym i ekonomicznym
 • Wdrożyliśmy międzynarodową klasyfikację zasobów i zasad dokumentowania Jorc w polskich złożach węgla kamiennego
 • Oceniliśmy potencjał, bilans cieplny i perspektywiczne struktury geologiczne dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych Hot Dry Rocks (HDR) w Polsce (geotermia wysokotemperaturowa)
 • Badamy młode strefy tektoniczne i warunki geotermalne w Sudetach w świetle badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych
 • Rozpoznajemy formacje i struktury do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania
  pełni rolę Krajowego Administratora Składowisk Dwutlenku Węgla (KAPSCO2) w zakresie monitorowania statusu projektów CCS w Europie i na świecie
 • Badamy rdzenie z wykonanego otworu Bibiela PIG-1 w celu zbadania nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego
 • Prowadzimy badania geologiczno-poszukiwawcze, weryfikacyjne, oraz dokumentacyjne w zakresie występowania zasobów rud metali (Cu-Ag, Zn-Pb, Fe, Sn, Au, Mo-W, REE), kopalin chemicznych (sole kamienne i potasowe, gipsy, anhydryty) i skalnych oraz wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce
 • Wykonujemy prace dotyczące strategii poszukiwań, kompleksowych ocen perspektyw surowcowych oraz nowych metod rozpoznania i dokumentowania złóż kopalin stałych
 • Prowadzimy badania identyfikacji źródeł konfliktów środowiskowo-planistycznych, które ograniczają możliwości gospodarczego wykorzystania wielu złóż,negatywnie wpływając na bilans surowcowy kraju, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej
 • Sporządzamy raporty oraz opracowuje bieżące ekspertyzy i prognozy surowcowe
 • Wykonujemy ocenę realizacji projektów dla potrzeb koncesjonowania dla Ministerstwa Środowiska i władz samorządowych
 • Udzielamy konsultacji krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie wykorzystywania kopalin
 • Uczestniczymy w projektach międzynarodowych

Kierunki działania państwowej służby geologicznej

 • Kontynuacja prac rozpoznawczych poprzez otwory badawcze - program wierceń badawczych PSG
 • Perspektywiczne i prognostyczne zasoby kopalin nieenergetycznych Polski: dalsza weryfikacja obszarów perspektywicznych kopalin, zgodnie z obecnym stanem rozpoznania geologicznego kraju i przy użyciu nowych narządzi badawczych (np. skanig XRF), ocena potencjalnych perspektyw surowcowych kopalin, dotychczas nie analizowanych w tym zakresie (surowce krytyczne UE, ziemie rzadkie, niektóre kopaliny skalne), niezbędnych dla rozwoju innowacyjnych technologii
 • Przygotowanie kolejnej edycji opracowania zbiorczego Zasoby perspektywiczne kopalin Polski (ostatnie opracowano w 2009 r.)
 • Kopaliny energetyczne Polski – zadania państwa wykonywane przez PSG, eksploracja, eksploatacja i potencjał zasobowy (zasoby udokumentowane, prognostyczne i perspektywiczne): węglowodory ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, aktualizacja stanu wiedzy o złożach i zasobach węgla brunatnego, aktualizacja stanu wiedzy o złożach i zasobach węgla kamiennego
 • Surowce mineralne o znaczeniu kluczowym dla gospodarki i złoża strategiczne – ocena uwarunkowań geologicznych, górniczych, ekonomicznych i środowiskowych oraz ranking złóż i obszarów prognostycznych (wkład do polityki surowcowej)
 • Prowadzenie stałych analiz geologiczno-gospodarczych potencjału surowcowego wybranych krajów oraz monitorowanie tendencji na światowych rynkach surowcowych (wkład do polityki surowcowej)
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych obszarów perspektywicznych i prognostycznych wystąpień kopalin w Polsce

30.11.2016 r.