Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy Krajowy 2021 2023
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2021 2023
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych Krajowy 2021 2023
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2021 2023
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin Krajowy 2021 2023
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB Krajowy 2021 2023
Usługa naukowo-badawcza mająca na celu identyfikację i charakterystykę obszarów wystąpień złóż polimetalicznych siarczków masywnych na Grzbiecie Śródatlantyckim Krajowy 2021 2022
Opracowanie nowej „Instrukcji opracowania, wydania i aktualizacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” oraz dodatku do „Metodyki opracowania i reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000" Krajowy 2021 2021
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2021 2024