Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wdrażanie nowoczesnej aparatury grzewczo-chłodzącej umożliwiającej badanie inkluzji fluidalnych na podstawie analizy wrostków zawartych w wybranych minerałach pochodzących z kolekcji muzealnej PIG i zbiorów własnych Krajowy 2009 2010
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny Krajowy 2007 2010
Analiza zmienności geochemicznej i izotopowej materii organicznej i minerałów w skałach osadowych Karpat - rejon bieszczadzki Krajowy 2009 2010
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Nowej Wsi Żareckiej (NE obrzeżenie GZW) na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych Krajowy 2009 2010
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny Krajowy 2007 2010
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Krajowy 2009 2010
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski Krajowy 2009 2010
Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady) Krajowy 2008 2010