Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Optymalizacja procesu tworzenia systemów gospodarki odpadami dla administracji samorządowej przy zastosowaniu modelowych badań składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w środowiskach wiejskich Krajowy 2009 2010
Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej - poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin-Sieroszowice Krajowy 2009 2010
Mikrobialne skały macierzyste dolomitu głównego we wschodniej i południowej części basenu permskiego Krajowy 2009 2010
Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej Krajowy 2008 2010
Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej Krajowy 2009 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski Krajowy 2009 2010
Mapa geomorfologiczna Trójmiasta w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej Międzynarodowy 2009 2010
Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000 Krajowy 2009 2010