Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego Krajowy 2007 2010
Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa Krajowy 2009 2010
Litostratygrafia i zasadnicze cechy rozwoju paleogeograficzno-facjalnego ordowiku i syluru na bloku małopolskim Krajowy 2007 2010
Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty bioróżnorodności morskich zespołów faun mszywiołowych (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe) oraz ich znaczenie dla procesu ewolucji, zmian klimatycznych i związków biogeograficznych w ekosystemie polarnym Antarktyda Krajowy 2009 2010
Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych Krajowy 2009 2010
Tło geochemiczne skał magmowych z NE obrzeżenia GZW Krajowy 2009 2010
Metodyka opracowania mapy potencjału radonowego obszarów zbudowanych z czwartorzędowych utworów glacjalnych Krajowy 2009 2010