Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Strefowość mineralizacji kruszcowych wokół intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach Krajowy 2008 2010
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Cianowice-2 (na N od Krakowa) na podstawie badań geochemiczno-petrograficznych Krajowy 2009 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych Krajowy 2009 2010
Złoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych Krajowy 2009 2010
Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski Krajowy 2007 2010
Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000) Krajowy 2009 2010
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010