Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zmiany klimatyczne w okresie preglacjału i ich zapis w osadach organicznych i mineralnych Krajowy 2012 2012
Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platformy Rosyjskiej, bio- i chemostratygrafia kimerydu Krajowy 2015 2018
Zmiany linii brzegowej Południowego Bałtyku - przeszłość i wizja przyszłości Krajowy 2010 2012
Zmiany paleoklimatu i paleośrodowiska w interglacjale mazowieckim (Holsteinian) w E Polsce na podstawie multidyscyplinarnych badań paleobotanicznych, sedymentologicznych i izotopowych Krajowy 2015 2018
Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec Krajowy 2013 2016
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011
Zmienność parametru SEM/AVS w powierzchniowych osadach rzek i jezior Krajowy 2015 2018
Zmienność składu fazowego i zawartości pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w osadach ściekowych wybranych oczyszczalni ścieków Krajowy 2013 2014
Zmienność występowania pierwiastków ziem rzadkich w wybranych komponentach środowiska w obiektach unieszkodliwiania odpadów Krajowy 2013 2015
Zmienność zawartości pierwiastków śladowych oraz WWA w profilu pionowym torfowisk Huczwa, Rybno, Kalnik i Otalżyno Krajowy 2011 2012