Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1,50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania:

Słowa kluczowe:MGŚP, złoża, kopaliny, wody powierzchniowe, wody podziemne, warunki podłoża, odpady, ochrona przyrody

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: {man.name} {man.surname}

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zawiera informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody i zabytkach kultury, a także o geochemii środowiska i składowaniu odpadów

Dane udostępnia serwis e-MGśP