GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, geoedukacja, geoturystyka, ochrona dziedzictwa geologicznego, popularyzacja nauk o Ziemi, transgraniczna sieć kooperacji

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Jacek Koźma

Główny zleceniodawca:Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Źródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest utworzenie transgranicznej sieci kooperacji instytucji działających na pograniczu polsko-czeskim i zajmujących się badaniem, ochroną oraz prezentacją dziedzictwa geologicznego. Realizacja projektu opiera się na transgranicznej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania geoparków.

Geoparki stanowią jedno z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią wartościowe obiekty przyrody nieożywionej, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W polsko-czeskim regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo zróżnicowanych poziomach. W związku z tym, celem realizacji zadania jest transfer wiedzy i jej popularyzacja w regionie transgranicznym oraz profesjonalizacja działań w oparciu o fachową teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa geologicznego oraz geoturystyki.

Długofalowym celem budowy sieci współpracy transgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału partnerów, co ma doprowadzić do zwiększonej efektywności usług publicznych w obu państwach.

Do głównych działań projektu należą wizyty studyjne w geoparkach przedstawicieli partnerów projektu, warsztaty obejmujące wymianę doświadczeń w ramach konkretnych umiejętności oraz szkoły letnie, których celem jest prezentacja doświadczeń w terenie i utworzenie bazy przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Łącznie przewidziano realizację 5 wyjazdów studyjnych, 11 warsztatów oraz 3 szkół letnich. Podsumowaniem realizacji projektu będzie wspólna konferencja końcowa. Jednym z efektów wymienionych wydarzeń ma być opracowanie materiałów metodologicznych i informacyjno-promocyjnych o sieci GECON.

Realizacja projektu oparta o wymienione działania cząstkowe obejmuje trzy aspekty:

  • porównania perspektyw postrzegania krajobrazu pogranicza czesko-polskiego i ich wpływu na ochronę bogactwa geologicznego po obu stronach granicy - aspekt ochrony środowiska,
  • prezentacji dziedzictwa geologicznego w celu wsparcia tożsamości lokalnej mieszkańców regionu przygranicznego - aspekt społeczny,
  • zdefiniowania potencjału wspólnych walorów dziedzictwa geologicznego regionu przygranicznego w celu zrównoważonego rozwoju regionów, opartego o rozwój geoturystyki - aspekt ekonomiczny.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie:

  • wzmocnienie roli geoparków i ich promocja w ramach polityk regionalnych - wyjaśnienie ich wkładu w życie społeczności, w rozwój regionalny i ochronę wartościowych obiektów przyrodniczych,
  • profesjonalizacja geoparków i stabilizacja zarządzania - znalezienie nowych możliwości zrównoważonego rozwoju,
  • podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez geoparki (usługi oświatowe, badawcze i popularyzacyjne, ochrona wartościowych obiektów przyrodniczych) - nowe narzędzia, wykorzystanie nowoczesnych technologii,
  • pozyskanie szerokiego wachlarza partnerów z szeregów instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej - istotny warunek stabilizacji geoparków i wzrostu efektywności ich pracy,
  • wyższa jakość pracy ze społeczeństwem i społecznością lokalną - powstanie relacji między społeczeństwem a specjalistami,
  • wyjaśnienie związków między geologią a pozostałymi aspektami działalności człowieka (dziedzictwo przemysłowe, wydobycie surowców, rzemiosło, budownictwo, ochrona biotopów uzależnionych od specyficznego podłoża geologicznego, rozwój branży geoturystycznej, geofood - lokalne potrawy, lokalni rolnicy i producenci).

01 fiszka mapa obszaru projektu

Mapa obszaru objętego projektem GECON

Główny zleceniodawca: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

Dane do kontaktu:
Partner Wiodący: Geopark Ralsko o.p.s.
Renata Franclová
tel.: +420 724 276 807
e-mail: renata.franclova@geoparkralsko.cz

Partner Projektu:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Jacek Koźma
e-mail: jacek.kozma@pgi.gov.pl
tel.: +48 71 337 20 91 wew. 146

strona www: www.geogecon.com/pl

gecon logo

logo cz pl eu barevne