Integracja morskich danych grawimetrycznych w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego dla potrzeb nowoczesnych potrzeb geodezji morskiej, geologii i nawigacji / „BalMarGrav - Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation”

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Słowa kluczowe:grawimetria, geofizyka, geodezja, Morze Bałtyckie

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Olga Rosowiecka

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Program Interreg Baltic Sea Region

logo projektu balmargrav

Kierownik projektu: dr hab. Monika Wilde – Piórko, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa

Kierownik zadań realizowanych w PIG-PIB: dr inż. Olga Rosowiecka

 

Członkowie konsorcjum / Consortium members

 • Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, Polska / Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland

 • Federalna Agencja Kartografii i Geodezji, Frankfurt nad Menem, Niemcy / Federal Agency for Cartography and Geodesy, Frankfurt am Main, Germany

 • Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska / Gdańsk University of Technology, Gdansk, Poland

 • Szwedzki Urząd ds. Kartografii, Katastrów i Rejestracji Gruntów (Lantmäteriet), Gävle, Szwecja / Lantmäteriet, Gävle, Sweden

 • Politechnika Morska, Szczecin, Polska / Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland

 • Państwowa Służba Geodezyjna, Helsinki, Finlandia / National Land Survey of Finland, Helsinki, Finland

 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska / Polish Geological Institute - National Research Institute, Warsaw, Poland

 • Politechnika Ryska, Ryga, Łotwa / Riga Technical University, Riga, Latvia

 • Politechnika w Talinie TalTech), Talin, Estonia / Tallinn University of Technology (TalTech), Tallin, Estonia

 • Duński Uniwersytet Techniczny, Lyngby, Dania / Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark

 • Wileński Uniwersytet Techniczny Giedymina, Wilno, Litwa / Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania

Organizacje stowarzyszone / Associated organisations:

 • Duńska Agencja ds. Dostarczania Danych i Infrastruktury (Dania) / Agency of Data Supply and Efficiency (Denmark)

 • Estoński Zarząd Geodezyjny (Estonia) / Estonian Land Board (Estonia)

 • Norweski Urząd ds. Kartografii (Norwegia) / Norwegian Mapping Authority (Norway)

 • Łotewska Agencja Informacji Geoprzestrzennej (Łotwa) / Latvian Geospatial information agency (Latvia)

 • Administracja Morska Łotwy (Łotwa) / Maritime Administration of Latvia (Latvia)

 • Państwowa Służba Geodezyjna w strukturach Ministerstwa Rolnictwa (Litwa) / National Land Service under the Ministry of Agriculture (Lithuania)

loga partnerow balmargrav

Opis projektu

Projekt BalMarGrav (2022-2024), współfinansowany w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 ma na celu poprawę odwzorowania pola przyspieszenia siły ciężkości w południowym i wschodnim regionie Morza Bałtyckiego.

Zadanie to jest bardzo ważne ze względu na decyzję Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) o przejściu na wspólny układ odniesienia wysokościowego o nazwie Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000), który będzie oparty na modelu geoidy, wyznaczanym poprzez pomiary przyspieszenia siły ciężkości.

Jednolity układu odniesienia w rejonie Morza Bałtyckiego zapewni statkom lepszą nawigację satelitarną na morzu, a tym samym pozwoli na optymalizację ich tras oraz zmniejszenie zużycia paliwa i zanieczyszczenia środowiska. Badaniami prowadzonymi w trakcie trwania projektu i jego wynikami będą również zainteresowane krajowe służby geologiczne oraz przedsiębiorstwa geofizycznych poszukiwań morskich.

Dokładne i gęste pomiary grawimetryczne są niezbędne do opracowania map anomalii pola siły ciężkości, które są wykorzystywane np. w poszukiwaniach zasobów naturalnych.

Projekt BalMarGrav angażuje instytucje z 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego (11 instytucji partnerskich) w celu wspólnego, ponownego opracowania pomiarów grawimetrycznych przeprowadzonych w latach 60-80. w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego. Kampanie te były głównie przeprowadzane przy wsparciu infrastruktury badawczej Związku Radzieckiego. W okresie uniezależnienia się od Związku Radzieckiego i transformacji ustrojowej wiele z tych danych pozostało zapomnianych lub było niewystarczająco wykorzystanych.

Zaplanowane prace to badania unikatowe, dotychczas nie podjęte przez nikogo na taką skalę i w sposób tak kompleksowy. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane wytyczne i metody pozwalające na opracowanie historycznych danych grawimetrycznych we współczesnych układach odniesień geodezyjnych i grawimetrycznych. Pozwoli to na harmonizację tych danych ze współcześnie wykonywanymi badaniami pola siły ciężkości w rejonie Morza Bałtyckiego.

Równocześnie w celu weryfikacji danych historycznych zostaną w ramach projektu przeprowadzone pomiary grawimetryczne w wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

Zakładane efekty projektu obejmują:

 • włączenie ujednoliconych historycznych morskich danych grawimetrycznych do krajowych baz danych prowadzonych przez agencje rządowe oraz do bazy danych Nordyckiej Komisji Geodezyjnej,
 • opracowanie map pola siły ciężkości Ziemi dla obszaru południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego udostępnionych on-line na stronie internetowej projektu.

Projekt BalMarGrav umożliwi również rozbudowanie międzynarodowej sieci ekspertów zajmujących się badaniami pola przyspieszenia siły ciężkości w rejonie Morza Bałtyckiego o przedstawicieli agencji rządowych.

Organizacje stowarzyszone - 6 agencji rządowych oraz krajowych organów władz publicznych z Norwegii, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii - będą zaangażowane w projekt jako obserwatorzy oraz użytkownicy produktów opracowywanych w jego trakcie.

Budżet projektu: € 499 856,15

Udział Państwowego Instytutu Geologicznego: € 23 888,37

 

Description

The BalMarGrav project (2022-2024), co-financed under the Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 program, aims to improve the insufficient mapping of the marine gravity field in the southern and eastern Baltic Sea region. This task is very important due to the decision of the Baltic Sea Hydrographic Commission (BSHC) to implement a common height reference system called Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000), which will be based on a geoid model, determined by measurements of the Earth's gravity.

A uniform datum in the Baltic Sea region will provide ships with better satellite navigation at sea, thereby optimising their routes and reducing fuel consumption and pollution. National geological surveys and marine geophysical exploration companies will also be interested in the research conducted during the project and its results. Accurate and dense gravity measurements are essential for the development of gravity anomaly maps, which are used, for example, in exploration geophysics and geology.

The BalMarGrav project involves organisations from 8 countries of the Baltic Sea region (11 partner institutions) to jointly rework gravimetric measurements made in the 1960s-80s in the southern and eastern parts of the Baltic Sea. These campaigns were mainly carried out with the support of the Soviet Union's research infrastructure.

In the 1960s, 1970s and 1980s, gravimetric campaigns were carried out in the coastal areas of Germany, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia, mainly with the support of the research infrastructure of the Soviet Union. During the period of independence from the Soviet Union and the political transition, much of this data was forgotten or underutilised. During the period of independence from the Soviet Union and the political transition, much of this data was forgotten or underutilised.

The planned work is an unique research, not previously undertaken by anyone on this scale and in such comprehensive manner. During the project, guidelines and methods will be developed to compile historical gravimetric data in modern geodetic and gravimetric reference systems. This will allow harmonization of these data with nowadays surveys of the gravity field in the Baltic Sea region. Also, marine gravimetric measurements in selected areas of the Baltic Sea will be carried out as part of the project to verify historical data.

Assumed outcomes of the project include: • incorporation of the standardised historical marine gravity data in national databases maintained by government agencies and in the database of the Nordic Geodetic Commission, • the development of maps of the Earth's gravity field for the south-eastern part of the Baltic Sea to be made available online on the project website,

The BalMarGrav project will also make it possible to expand the international network of experts involved in the study of the Earth’s gravity field in the Baltic Sea region to include representatives of sectoral agencies. The associated organizations - 6 sectoral agencies and national public authorities from Norway, Denmark, Lithuania, Latvia and Estonia - will be involved in the project as observers and users of the products developed during the project.

Total cost of the project: € 499 856,15

Budget of PGI-NRI: € 23 888,37

loga finansowanie balmargrav