Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM (REM) Międzynarodowy 2023 2027
GSEU – Serwis Geologiczny dla Europy (A Geological Service for Europe) Międzynarodowy 2023 2027
Wypracowanie nowych standardów w celu optymalizacji dokumentowania i raportowania zasobów złóż węglowodorów do organu administracji geologicznej oraz państwowej służby geologicznej Krajowy 2023 2023
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap 1: Karpaty Zachodnie (jura górna-kreda górna) Krajowy 2022 2024
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony: bełchatowski, legnicki, łódzki i radomski– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2022 2025
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe) Krajowy 2022 2026
Regionalna analiza wybranych struktur geologicznych w celu uzyskania synergii w poszukiwaniach złóż węglowodorów, wykorzystaniu energii geotermalnej, podziemnym magazynowaniu substancji i składowaniu CO2 w górotworze – etap I: kwerenda danych oraz przygotowanie bazy otworowej północno-zachodniej części Niżu Polskiego Krajowy 2022 2022
Wykonanie dwóch projektów robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na wskazanych lokalizacjach w północnej części Polski Krajowy 2022 2022
Zakup skanera wielkoformatowego Krajowy 2022 2022
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii geofizycznych na bloku przedsudeckim. Etap I Krajowy 2022 2024