Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
„GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska. Krajowy 2012 2015
Łupki górnego kambru i tremadoku w rejonie Narola (SE Lubelszczyzna) - potencjalne źródło i nośnik węglowodorów Krajowy 2013 2015
Złoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych Krajowy 2009 2010
Zwiększanie zasobu cyfrowego Centralnej Bazy Danych Geologicznych Krajowy 2019 2022
Związek genetyczny węglowodorów i facji mikrobialnych w cechsztyńskich poziomach węglanowych na obszarze Niżu Polskiego Krajowy 2011 2014
Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej) Krajowy 2021 2024
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich w aspekcie ich potencjalnych emisji do środowiska Krajowy 2009 2010
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy Międzynarodowy 2011 2012
Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi. Analiza stanu rozpoznania ilości i jakości oraz użytkowania zasobów zwykłych wód podziemnych w kraju wraz z oceną ich wpływu na środowisko i poziom życia społeczeństwa oraz wskazaniami do zasad zrównoważonego gospodarowania Krajowy 2010 2011
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe Krajowy 2021 2021