Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski Krajowy 2007 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie-Zdrój - Żory w województwie śląskim Krajowy 2007 2010
Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia Krajowy 2007 2010
Litostratygrafia i zasadnicze cechy rozwoju paleogeograficzno-facjalnego ordowiku i syluru na bloku małopolskim Krajowy 2007 2010
Rozwój strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w późnym plejstocenie i holocenie Krajowy 2007 2011
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b Krajowy 2007 2010
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010