Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena zmian stężenia nieorganicznych zanieczyszczeń w osadach Bzury i jej dopływów Krajowy 2008 2010
Propozycja wykorzystania energii geotermalnej niskiej entalpii na przykładzie wybranego arkusza MHP Krajowy 2009 2010
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski Krajowy 2007 2010
Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000) Krajowy 2009 2010
Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych Krajowy 2009 2010
Złoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych Krajowy 2009 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010