Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich - weryfikacja i harmonizacja zasobów oraz integracja z Centralną Bazą Danych Geologicznych Krajowy 2018 2021
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2020
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajnosci zródeł w ramach sieci obserwacyjno-badawczych wód podziemnych Krajowy 2017 2017
Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz z otworem pilotażowym Krajowy 2017 2018
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa Krajowy 2017 2018
Monitoring geodynamiczny Polski Krajowy 2017 2018
Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych Krajowy 2017 2018
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych Krajowy 2017 2018
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2017 2018
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Krajowy 2017 2019