Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe Krajowy 2022 2025
Monitoring geodynamiczny Polski etap IV Krajowy 2022 2024
Wykonanie 4 projektów robót geologicznych dla reambulacji 4 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Skorzynice, Pielgrzymka, Złotoryja, Świerzawa – etap III Krajowy 2022 2022
Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich– zadanie ciągłe, etap II Krajowy 2022 2024
Ocena potencjału zasobowego złóż węgla kamiennego zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w aspekcie występowania węgla do celów energetycznych Krajowy 2022 2022
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony: bełchatowski, legnicki, łódzki i radomski– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2022 2025
Ocena środowiskowa składowisk mineralnych surowców odpadowych dla terenu całej Polski wraz ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania Krajowy 2022 2023
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii geofizycznych na bloku przedsudeckim. Etap I Krajowy 2022 2024
Program wierceń badawczych w skałach kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze, gdzie strop podłoża krystalicznego zalega na głębokości do 2000 m p.p.t. Etap 1: Studium celowości z wytypowaniem optymalnych lokalizacji Krajowy 2022 2022
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap 1: Karpaty Zachodnie (jura górna-kreda górna) Krajowy 2022 2024