Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykonanie 6 projektów robót geologicznych dla reambulacji 6 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - II etap realizacji Krajowy 2018 2018
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla wykonania 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - I etap realizacji Krajowy 2018 2018
Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich - weryfikacja i harmonizacja zasobów oraz integracja z Centralną Bazą Danych Geologicznych Krajowy 2018 2021
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2020
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajnosci zródeł w ramach sieci obserwacyjno-badawczych wód podziemnych Krajowy 2017 2017
Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz z otworem pilotażowym Krajowy 2017 2018
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa Krajowy 2017 2018
Monitoring geodynamiczny Polski Krajowy 2017 2018
Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych Krajowy 2017 2018
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych Krajowy 2017 2018