Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych Krajowy 2009 2010
Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu Krajowy 2009 2009
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Krajowy 2009 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski Krajowy 2009 2010
Ocena możliwości występowania cechsztyńskiej mineralizacji Cu-Ag na obszarze województw lubuskiego i wielkopolskiego na podstawie archiwalnych materiałów wiertniczych, w tym wierceń naftowych Krajowy 2009 2012
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010
Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód Krajowy 2009 2011
Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych Krajowy 2009 2011