Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące Krajowy 2008 2012
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach Krajowy 2008 2015
Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii Krajowy 2008 2011
Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego Krajowy 2008 2010
Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej Krajowy 2008 2010
Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS Krajowy 2008 2010
Strefowość mineralizacji kruszcowych wokół intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach Krajowy 2008 2010
Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy Krajowy 2008 2011
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010