Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zestawienie i wstępna interpretacja danych otworowych, sejsmicznych i dostępnych map geologicznych strefy przygranicznej Polski zachodniej w ramach współpracy z Niemiecką Federalną Służbą Geologiczną Krajowy 2011 2012
Zespoły akritarchowe najniższego ordowiku w Górach Świętokrzyskich i ich znaczenie paleogeograficzne i biostratygraficzne Krajowy 2011 2012
Zbadanie możliwości występowania mineralizacji Au-Pt-Pd w utworach czerwonego spągowca w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Krajowy 2009 2010
Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do identyfikacji osiadań na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2014 2015
Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do identyfikacji mobilności terenu nad wysadem solnym (rejon Inowrocławia) Krajowy 2011 2012
Zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji zasobów i zasad dokumentowania Jorc w polskich złożach węgla kamiennego Krajowy 2016 2017
Zastosowanie analizy wielokryterialnej GIS do określenia lokalizacji terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi na przykładzie powiatu Gdynia Krajowy 2013 2014
Zastosowanie 3D modeli geologicznych w analizie strukturalnej centralnej części basenu lubelskiego Krajowy 2011 2012
Zastosowanie GIS do przetwarzania i wizualizacji obszarów potencjalnej kolizyjności gospodarowania przestrzenią geologiczną i powierzchniowych elementów zagospodarowania przestrzennego - etap pilotażowy Krajowy 2014 2015
Zasolenie wód podziemnych poziomów użytkowych centralnej Polski w wyniku ascenzji wód słonych z mezozoiku - charakterystyka wybranych obszarów Krajowy 2013 2014