Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - dokumentowanie Krajowy 2017 2020
Uporządkowanie wiedzy na temat obszarów prognostycznych i perspektywicznych oraz ich statusu (+ Aktualizacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych na MGŚP w skali 1:50 000) Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i innych uwarunkowań prawnych Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Baza wiedzy o złożach kopalin Krajowy 2017 2020
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna Krajowy 2018 2021
Aktualizacja  Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (I etap - 160 arkuszy) Krajowy 2018 2025
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) Krajowy 2018 2021
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy Krajowy 2018 2020