Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Wilgi Krajowy 2013 2016
Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2019 2023
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Krajowy 2013 2022
Opiniowanie prac z zakresu kartografii geologicznej, georóżnorodności geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej wykonywanych w ramach zadań PSG i PSH oraz innych Krajowy 2012 2015
Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów i prezentacji dotyczących złóż pierwiastków promieniotwórczych, węgli, węglowodorów, metali oraz podziemnego składowania, energii geotermalnej, lokalizacji farm wiatrowych i elektrowni jądrowych oraz materiałów koncesyjnych – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2014 2016
Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D Krajowy 2014 2019
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) Krajowy 2014 2019
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015 -2018 Krajowy 2015 2019
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce Krajowy 2015 2019
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III Krajowy 2015 2018