Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010
Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000) Krajowy 2009 2010
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego Krajowy 2007 2010
Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego Krajowy 2009 2010
Model palinofacjalny sekwencji dolnokredowej centralnej części basenu polskiego Krajowy 2009 2011
Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Krajowy 2009 2010
Spis obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko Krajowy 2012 2012
Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa Krajowy 2009 2010