Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2015 2016
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2013 2014
Analogie oscylacji klimatycznych w interglacjale mazowieckim (MIS 11) w odniesieniu do wczesnych i przyszłych oscylacji w holocenie (MIS 1) na podstawie danych paleobotanicznych Krajowy 2013 2015
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010
Architektura depozycyjna i środowisko sedymentacji na szelfie SW Bałtyki w późnym ordowiku i wczesnym sylurze na tle zmian klimatyczno-oceanograficznych wczesnego paleozoiku Krajowy 2013 2015
Atlas geochemiczny Warszawy i okolic w skali 1:100 000 Krajowy 2013 2016
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola Krajowy 2021 2024
Atlas mikrofauny jury środkowej i górnej Polski pozakarpackiej o znaczeniu stratygraficznym Krajowy 2015 2018
Atlas mikroskamieniałości - nanoplankton wapienny (część I - paleogen) Krajowy 2009 2011