Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Redakcja i przygotowanie do udostępnienia arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (VIII transza) Krajowy 2017 2021
Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej Krajowy 2017 2021
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż surowców nieenergetycznych: Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2021
Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 Krajowy 2018 2021
Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii Krajowy 2018 2021
Elektroniczna archiwizacja zinwentaryzowanych kolekcji działu „Surowce mineralne” Muzeum Geologicznego. Zwiększenie zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2019 2021
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) Krajowy 2019 2021
Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski oraz wydanie kolejnych tomów serii wydawniczej „Inwentarza jaskiń Polski” Krajowy 2019 2021
Monitoring Geodynamiczny Polski - etap III Krajowy 2019 2021
Opracowanie nowej „Instrukcji opracowania, wydania i aktualizacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” oraz dodatku do „Metodyki opracowania i reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000" Krajowy 2021 2021