Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykorzystanie kopalnych okrzemek w rekonstrukcji zmian zasolenia powierzchniowych wód wybranych akwenów Bałtyku przy zastosowaniu metod funkcji transferowej (IKM oraz ANN) Krajowy 2012 2013
Wykorzystanie płytkiej geofizyki w badaniach kartografii geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-środowiskowej i geologii inżynierskiej Krajowy 2011 2013
Wykorzystanie techniki ICP-MS dla zbadania zmienności zawartości pierwiastków ziem rzadkich w próbkach wód podziemnych z monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzonego w latach 2012 i 2013 Krajowy 2013 2014
Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce Krajowy 2011 2014
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny Krajowy 2007 2010
Wykształcenie litofacjalne i skład petrograficzny utworów najstarszego wizenu basenu lubelskiego w świetle stratygrafii sekwencji Krajowy 2013 2015
Wykształcenie osadów i ewolucja wydm w rejonie Mrzeżyna-Pogorzelicy w świetle badań georadarowych - badania pilotażowe Krajowy 2014 2015
Wykształcenie osadów plejstocenu na obszarze morenowym przedpola Wzgórz Dalkowskich - wstępna analiza na podstawie badań terenowych w kopalni piasków podsadzkowych Krajowy 2011 2012
Wymiana dobrych praktyk w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi na obszarach cennych przyrodniczo Krajowy 2011 2012
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010