Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Środki na finansowanie w 2019 r. działalnosci państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2019 2019
Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2019 2023
Prace przygotowawcze poprzedzajace realizację rejsu naukowo - badawczego na Środkowym Atlantyku, w ramach Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a Miedzynarodową Organizacją Dna Morskiego Krajowy 2019 2020
Opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat zewnętrznych - INGA INNKARP Krajowy 2019 2023
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) Krajowy 2019 2021
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Krajowy 2019 2022
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż węglowodorów: Ocena potencjału zasobowego i możliwości eksploatacji metanu z pokładów węgla w zaniechanych złożach węgla kamiennego Krajowy 2019 2021
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Krajowy 2019 2021
Elektroniczna archiwizacja zinwentaryzowanych kolekcji działu „Surowce mineralne” Muzeum Geologicznego. Zwiększenie zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2019 2021
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) Krajowy 2019 2021