Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV Krajowy 2018 2022
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych Krajowy 2018 2022
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy Krajowy 2018 2020
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Aktualizacja  Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (I etap - 160 arkuszy) Krajowy 2018 2025
Mineralogia i geochemia pyłów jako wskaźnik pochodzenia i kierunków migracji, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz Dyrektywy Pyłowej Krajowy 2017 2018
Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców Krajowy 2017 2020
Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa Krajowy 2017 2020
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych Krajowy 2017 2020
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2017 2020