Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozpoznanie potencjału węglowodorowego łupków jurajskich i dolnokredowych na obszarze najbardziej perspektywicznych stref Polski pozakarpackiej Krajowy 2019 2023
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich w skali mniejszej niż 1:10 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2019 2021
Prace kartograficzne na 3 arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 1:25 000: Zagórze Śląskie, Pieszyce, Ostroszowice – etap I Krajowy 2019 2022
Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych I etap: Opracowanie koncepcji planowanych prac badawczych wraz z przygotowaniem modeli przestrzennych budowy geologicznej (3D) i warunków hydrogeologicznych (3D) Krajowy 2019 2020
Zwiększanie zasobu cyfrowego Centralnej Bazy Danych Geologicznych Krajowy 2019 2022
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023
Geofizyczno-geologiczna reinterpretacja wgłębnej budowy geologicznej północnej części bloku górnośląskiego w świetle wyników z otworu Bibiela PIG-1 i proponowanego do wykonania profilu sejsmicznego 2D Krajowy 2019 2023
Ramowy model 3D budowy geologicznej Polski jako podstawa nowoczesnej, cyfrowej kartografii geologicznej Krajowy 2019 2022
Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce, zadanie ciągłe PSG etap III Krajowy 2019 2021
Integracja regionalnych danych geologiczno-górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na potrzeby przestrzennego modelowania zasobów złóż surowców naturalnych Krajowy 2019 2023