Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Badania izotopowe konodontów, ramienionogów i palinomorf ordowiku i dewonu świętokrzyskiego przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MCe: rekonstrukcja paleoklimatu we wczesnym i środkowym paleozoiku Krajowy 2015 2018
Badania dotyczące ustrukturyzowanych informacji statystycznych na temat ilości i jakości złóż surowców w UE Międzynarodowy 2013 2014
Atlas mikroskamieniałości - nanoplankton wapienny (część I - paleogen) Krajowy 2009 2011
Atlas mikrofauny jury środkowej i górnej Polski pozakarpackiej o znaczeniu stratygraficznym Krajowy 2015 2018
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola Krajowy 2021 2024
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Atlas geochemiczny Warszawy i okolic w skali 1:100 000 Krajowy 2013 2016
Architektura depozycyjna i środowisko sedymentacji na szelfie SW Bałtyki w późnym ordowiku i wczesnym sylurze na tle zmian klimatyczno-oceanograficznych wczesnego paleozoiku Krajowy 2013 2015