Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie założeń i wdrożenie monitoringu wybrzeża morskiego w aspekcie uwarunkowań geologicznych Krajowy 2010 2011
Procesy geodynamiczne wybranych odcinków wybrzeża polskiego Krajowy 2009 2011
Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski Krajowy 2009 2010
Siedliska denne polskiego Bałtyku Krajowy 2009 2010
Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku) Krajowy 2009 2010
Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia Krajowy 2007 2010
Rozwój strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w późnym plejstocenie i holocenie Krajowy 2007 2011
Geneza kopalnych pokryw wietrzeniowych na obszarze przedsudeckim Krajowy 2009 2011
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Prionoceratidae (Goniatitida) jako wskaźnik zmian środowiskowych na granicy D/C (Góry Świętokrzyskie) Krajowy 2009 2011