Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Geochemiczna i geochronologiczna korelacja prekambryjskich kompleksów anortozytowo-granitowych (rapakiwi) na Ukrainie i w Polsce, pochodzenie związanej z nimi mineralizacji Fe -Ti-apatytowej Międzynarodowy 2010 2011
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji, integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych - POLONIUM Międzynarodowy 2010 2011
Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim Międzynarodowy 2009 2011
Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi Międzynarodowy 2009 2011
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich w Polsce na podstawie zintegrowanych badań geologicznych Krajowy 2009 2012