Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Krajowy 2019 2022
Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin Krajowy 2019 2022
Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności Krajowy 2019 2022
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony północno-zachodni i koniński – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2019 2022
Ramowy model 3D budowy geologicznej Polski jako podstawa nowoczesnej, cyfrowej kartografii geologicznej Krajowy 2019 2022
Integracja regionalnych danych geologiczno-górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na potrzeby przestrzennego modelowania zasobów złóż surowców naturalnych Krajowy 2019 2022
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II Krajowy 2019 2022
Kompleksowe pozyskiwanie danych geologicznych z ciągłych odsłonięć na inwestycjach liniowych oraz opracowanie bazy danych w sposób umożliwiający ścisłą korelację z bankiem danych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski jako podstawowy kierunek działalności Służby Geologicznej w zakresie płytkiej geologii Krajowy 2019 2022
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych Krajowy 2018 2022
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. Krajowy 2021 2022