Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej - poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin-Sieroszowice Krajowy 2009 2010
Mikrobialne skały macierzyste dolomitu głównego we wschodniej i południowej części basenu permskiego Krajowy 2009 2010
Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej Krajowy 2008 2010
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny Krajowy 2007 2010
Wdrażanie nowoczesnej aparatury grzewczo-chłodzącej umożliwiającej badanie inkluzji fluidalnych na podstawie analizy wrostków zawartych w wybranych minerałach pochodzących z kolekcji muzealnej PIG i zbiorów własnych Krajowy 2009 2010
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny Krajowy 2007 2010
Analiza zmienności geochemicznej i izotopowej materii organicznej i minerałów w skałach osadowych Karpat - rejon bieszczadzki Krajowy 2009 2010
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Nowej Wsi Żareckiej (NE obrzeżenie GZW) na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych Krajowy 2009 2010
Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych Krajowy 2006 2010
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b Krajowy 2007 2010