Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zapis geochemiczny i paleontologiczny granicy baden-sarmat (miocen) w zapadlisku przedkarpackim Krajowy 2013 2014
Zapis schyłkowej fazy eoceńskiego optimum klimatycznego w bursztynonośnych osadach wschodniego obrzeżenia epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego Morza Północnego Krajowy 2013 2015
Zapis triasowych zdarzeń pluwialnych w mikroflorze Polski Krajowy 2015 2018
Zapis zmian paleośrodowiskowych na granicy baden/sarmat na przykładzie fauny mszywiołów z wybranych profili Środkowej Paratetydy (Miodobory, Ukraina Zachodnia) w oparciu o analizy SEM i badania geochemiczne (mikrosonda elektronowa i jonowa) Krajowy 2015 2018
Zapis zmian paleośrodowiskowych w utworach najwyższej jury i dolnej kredy Karpat: stratygrafia magnetyczna, izotopowa i spektrometria gamma Krajowy 2015 2018
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego zwietrzelin wybranych skał osadowych wraz z charakterystyką właściwości fizyczno-mechanicznych Krajowy 2011 2013
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych Krajowy 2010 2012
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania Krajowy 2020 2022
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania Krajowy 2020 2022
Zasady inwentaryzacji i waloryzacji obiektów dawnego górnictwa na przykładzie obszaru polskiej części Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa Krajowy 2013 2014